Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Trastor: Στις 10 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση για αύξηση κεφαλαίου

tags :
Trastor: Στις 10 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση για αύξηση κεφαλαίου
Στις 10 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Trastor

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Trastor, καλούνται οι μέτοχοι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουνίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Εταιρείας στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στην Αθήνα Αττικής, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 80, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1 Έγκριση Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 καθώς και της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2 Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2021 καθώς και προηγουμένων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
3 Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών. 
4 Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2022 και παροχή εξουσιοδότησης.
5 Εκλογή Ανεξάρτητων Εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2022 και παροχή εξουσιοδότησης.
6 Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2021.
7 Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2021 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2022.
8 Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.
9 Έγκριση δωρεάν διάθεσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στο πλαίσιο βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων και σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης.
10 Έγκριση δωρεάν διάθεσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στους δικαιούχους του εγκριθέντος από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 17.12.2018 Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης.
11 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 402.448,50 ευρώ που θα προέλθουν από κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018.
Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 εδ. β του ν. 4548/2018.
12 Ενημέρωση από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021.
13 Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.1 του ν. 4548/2018 περί εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
14 Άλλα θέματα

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->