Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Intracom: Κέρδη EBITDA 6,8 εκατ. το 2021 - Ανεκτέλεστο 1,2 δισ. ευρώ

Intracom: Κέρδη EBITDA 6,8 εκατ. το 2021 - Ανεκτέλεστο 1,2 δισ. ευρώ
Κερδοφορία και ισχυρή ρευστότητα, ως αποτέλεσμα της πώλησης της Intrasoft International. Ισχυρό ανεκτέλεστο έργων από την Intracat.
Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις πέτυχε στη χρήση 2021 η Intracom, κάνοντας τη θετική έκπληξη και αποδεικνύοντας ότι είχε τη δυνατότητα να γυρίσει το παιχνίδι. Tα αποτελέσματα έτους 2021 που δημοσίευσε η Intracom δείχνουν αύξηση πωλήσεων στα 275,2 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη (EBITDA) 6,8 εκατ. ευρώ  έναντι ζημιών της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η εταιρεία τονίζει ιδιαίτερα ότι το 2021 έκλεισε με κερδοφορία και ισχυρή ρευστότητα, ως αποτέλεσμα της πώλησης της Intrasoft International, ότι έχει ισχυρό ανεκτέλεστο έργων ύψους 1,2 δισ. ευρώ από την INTRAKAT, που αναμένεται να σηματοδοτήσει βελτίωση αποτελεσμάτων και πωλήσεων το 2022, ότι διατηρεί τα σημαντικά μεγέθη και τις ισχυρές προοπτικές από την Intracom Defense και ότι η Intradevelopment έχει ισχυρή λειτουργική κερδοφορία λόγω της πώλησης θυγατρικής.
Αναλυτικότερα, η ανακοινωση της Intracom Holdiings αναφέρει:

Η INTRACOM HOLDINGS ανακοινώνει τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για το 2021, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. H δραστηριότητα της INTRASOFT INTERNATIONAL μέχρι και την 31/10/2021 οπότε και μεταβιβάσθηκε στην NETCOMPANY, καθώς και το αποτέλεσμα της συναλλαγής πώλησής της, εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ως διακοπείσα δραστηριότητα. Για λόγους συγκρισιμότητας τα ενοποιημένα μεγέθη του 2020 έχουν αναμορφωθεί ανάλογα.
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2021, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM κ. Δημήτρης Κλώνης ανέφερε:
«Σε ένα περιβάλλον ισχυρών προκλήσεων αλλά και σημαντικών ευκαιριών η INTRACOM HOLDINGS εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, εφοδιασμένη με ισχυρή ρευστότητα και δυνατότητα μόχλευσης, που την τοποθετεί στρατηγικά σε πλεονεκτική θέση, και της εξασφαλίζει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφοροποιημένων επενδύσεων υψηλής απόδοσης, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα δώσουν αξία στην Εταιρεία και τους μετόχους της

Πώληση Intrasoft-  Οικονομικά αποτελέσματα

Την 1η Νοεμβρίου 2021 η εταιρεία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών της INTRASOFT INTERNATIONAL -εκ των οποίων ποσοστό 91,74% ανήκε στην INTRACOM TECHNOLOGIES Sarl, θυγατρική του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS-στη NETCOMPANY GROUP A/S, έναντι συνολικού τιμήματος € 184,6 εκατ. Κατόπιν τούτου, τα μεγέθη της INTRASOFT INTERNATIONAL δεν ενοποιούνται πλέον στον όμιλο INTRACOM HOLDINGS, αλλά εμφανίζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες.
Κατά συνέπεια, οι ενοποιημένες πωλήσεις του 2021 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε € 275,2 εκατ., έναντι € 244,9 εκατ., (αναμορφωμένων για λόγους συγκρισιμότητας πωλήσεων) το 2020, αύξηση 12,4%.
Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα € 6,8 εκατ. έναντι -€ 1,6 εκατ. το 2020, ενισχυμένη από την κερδοφορία της INTRADEVELOPMENT.
Το αποτέλεσμα προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε -€ 16,3 εκατ. έναντι -€ 21,6 εκατ. το 2020, ενώ η συνολική κερδοφορία προ φόρων ΕΒΤ από το σύνολο των δραστηριοτήτων ανήλθε σε € 137,5 εκατ. (έναντι -€10,4 εκατ. το 2020).

IDE

Η IDE, εταιρία έντονα εξαγωγικού χαρακτήρα, με μεγάλη και αυξανόμενη συμμετοχή στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, διαθέτει προηγμένη τεχνολογική υποδομή και παραγωγικές δυνατότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αμυντικών εφαρμογών. Το 2021 η εταιρεία διαμόρφωσε πωλήσεις €59,7 εκατ., στα ίδια επίπεδα με το 2020. Η μείωση του μεικτού περιθωρίου λόγω της σύνθεσης των έργων που τιμολογήθηκαν οδήγησαν σε περιορισμό της λειτουργικής της κερδοφορία EBITDA σε € 2,7 εκατ. έναντι € 4,2 εκατ. το 2020. Τα κέρδη προ φόρων ωστόσο διαμορφώθηκαν σε € 1,43 εκατ. έναντι €1,27 εκατ. το 2020, αύξηση 12,1%
Η εταιρία μέσα στο 2021 υπέγραψε νέες συμβάσεις € 28,7 εκατ. με αποτέλεσμα το ανεκτέλεστο υπόλοιπο να διαμορφωθεί στα € 92 εκατ.

Ιntrakat

Τόσο οι πωλήσεις όσο και τα αποτελέσματα του Ομίλου INTRAKAT συνεχίζουν να διαμορφώνονται υπό την επίδραση της πανδημίας, στο βαθμό που αυτή επηρεάζει την αξία των υλικών και το κόστος παραγωγής, την παραγωγική δυνατότητα και την καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης νέων έργων. Το πρόγραμμα αναθεωρήσεων που ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών αλλά κυρίως η δημοπράτηση των νέων μεγάλων έργων υποδομών, αναμένεται να σηματοδοτήσουν στη χρήση 2022 αισθητή βελτίωση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της INTRAKAT.
Το 2021, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου INTRAKAT διαμορφώθηκαν σε € 214,8 εκατ. από € 174,5 εκατ. το 2020, αυξημένες κατά 23%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα EBITDA διαμορφώθηκε σε -€ 5,5 εκατ. έναντι € 1,6 εκατ. το 2020. Το αποτέλεσμα προ φόρων ΕΒΤ διαμορφώθηκε σε -€ 23,2 εκατ. Τα αποτελέσματα της χρήσεως 2021 για τον Όμιλο INTRAKAT έχουν επιβαρυνθεί από έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα όπως προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού € 3,1 εκατ. και απομειώσεις αξίας κτιρίων και οικοπέδων ποσού € 1 εκατ.
Το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του Ομίλου INTRAKAT στις 31/12/2021 ανερχόταν σε € 556,4 εκατ. πλέον € 577,2 εκατ. νέων προς υπογραφή έργων, στα οποία έχει μειοδοτήσει η εταιρεία μέχρι σήμερα, και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους. Κατά συνέπεια τα προς εκτέλεση έργα αγγίζουν το € 1,1 δις.

Intradevelopment

Η INTRADEVELOPMENT, μέσα στο 2021 ολοκλήρωσε την πώληση του ποσοστού 50% που κατείχε στην εταιρεία DEVENETCO Ltd. H DEVENETCO μέσω των θυγατρικών της αναπτύσσει στο ‘Καλό Λιβάδι’ Μυκόνου συγκρότημα ξενοδοχείων και βιλών.
Αποτέλεσμα της πώλησης είναι η INTRADEVELOPMENT να διαμορφώσει λειτουργική κερδοφορία EBITDA €10 εκατ. και αποτέλεσμα προ φόρων €9,0 εκατ.

Intracom Holdings

Η INTRACOM HOLDINGS μητρική εταιρία κατέγραψε λειτουργική κερδοφορία EBITDA ύψους €1,0 εκατ. έναντι -€ 1,4 εκατ. το 2020. Το αποτέλεσμα προ φόρων της μητρικής διαμορφώνεται σε -€2,4 εκατ. έναντι -€10,6 εκατ. το 2020. Το προσαρμοσμένο αποτέλεσμα ΕΒΤ για ενδοομιλικές απαλοιφές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανέρχεται σε -€0,5 εκατ. έναντι -€3,4 εκατ. το 2020.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->