Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Έλαστρον: Στα 18,7 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα κέρδη το α' τρίμηνο 2022

Έλαστρον: Στα 18,7 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα κέρδη το α' τρίμηνο 2022
H διοίκηση του Ομίλου λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο με στόχο την προάσπιση της ομαλής του λειτουργίας και της επιχειρηματικής του συνέχειας
Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της χρήσης 2021 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
Σημαντική βελτίωση σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ο οποίος ανήλθε σε ευρώ 163,3 εκ. από ευρώ 104,0 εκ. πέρυσι σημειώνοντας άνοδο 57%.
Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε ευρώ 31,9 εκ. ή 19,6 % επί των πωλήσεων, έναντι ευρώ 13,8 εκ. ή 13,3% επί των πωλήσεων το 2020.
Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ευρώ 20,0 εκ. έναντι ευρώ 3,4 εκ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 22,6 εκ. έναντι ευρώ 6,0 εκ. το 2020.
Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε ευρώ 18,7 εκ. έναντι ευρώ 2,0 εκ. πέρυσι.
Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας ο κύκλος εργασιών σημείωσε άνοδο 58% και ανήλθε σε ευρώ 162,0 εκ. έναντι ευρώ 102,7 εκ. πέρυσι, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε ευρώ 31,2 εκ. ή 19,2% επί των πωλήσεων, έναντι ευρώ 13,0 εκ. ή 12,7% επί των πωλήσεων το 2020. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ευρώ 19,9 εκ. έναντι ευρώ 3,2 εκ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 21,9 εκ. έναντι ευρώ 5,3 εκ. το 2020. Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε ευρώ 18,0 εκ. έναντι ευρώ 1,6 εκ. πέρυσι.

Σημαντική ενίσχυση παρά την πανδημία

Παρά τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης πανδημίας, τα αποτελέσματα του Ομίλου για το 2021 ενισχύθηκαν σημαντικά και χαρακτηρίστηκαν από μεγάλη άνοδο του κύκλου εργασιών και ισχυρή κερδοφορία οδηγούμενη από τους εξής κυρίως παράγοντες:
Την διατήρηση του μεριδίου της αγοράς, την προσθήκη νέων παραγόμενων προϊόντων, καθώς και την αύξηση της ποσότητας των εξαγωγών σε ποσοστό άνω του 30%.
Την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, στον κύκλο εργασιών του ομίλου
Την σημαντική άνοδο των τιμών πώλησης χαλυβουργικών προϊόντων και ως εκ τούτου την βελτίωση των περιθωρίων λειτουργικής κερδοφορίας.
Έχοντας απορροφήσει ήδη από το 2020 τους κραδασμούς της συνεχιζόμενης πανδημίας και έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προάσπιση της εύρυθμης λειτουργίας του, η δραστηριότητα του Ομίλου συνεχίστηκε απρόσκοπτα κατά την διάρκεια της χρήσης του 2021, δίχως προβλήματα στο λειτουργικό και συναλλακτικό του κύκλωμα. Η ζήτηση χαλυβουργικών προϊόντων κινήθηκε ανοδικά με τον κλάδο των μεταλλικών κατασκευών να παρουσιάζει ανάπτυξη και ειδικότερα των κατασκευών νέων χώρων αποθήκευσης και διανομής, ενώ ουσιαστική ήταν και η αύξηση ζήτησης προϊόντων για κατασκευή και ανακαίνιση, τουριστικών, επαγγελματικών και οικιστικών συγκροτημάτων, καθώς και προϊόντων με εφαρμογή σε έργα ΑΠΕ. Ταυτόχρονα, η ανοδική πορεία των τιμών των Α υλών διεθνώς έως και το 3ο τρίμηνο του έτους, ως αποτέλεσμα των ελλείψεων και καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν στην αγορά εξαιτίας της εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της πανδημίας, ενσωματώθηκε άμεσα στις τιμές πώλησης των προϊόντων του ομίλου και αύξησε σημαντικά τα περιθώρια της λειτουργικής του κερδοφορίας.
Η σημαντική άνοδος των τιμών των Α υλών κατά την διάρκεια του 2021 δημιούργησε αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης γεγονός ωστόσο που αντιμετωπίστηκε τόσο μέσω της δημιουργούμενης ρευστότητας όσο και μέσω των υφιστάμενων πιστωτικών γραμμών από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Σημειώνεται ότι σε συνέχεια του 2020 ο όμιλος δεν αντιμετώπισε θέματα πιστωτικών ζημιών ενώ το σύνολο των απαιτήσεων από πελάτες που είχαν ενταχθεί στα μέτρα προστασίας έναντι του Covid-19 έχει εισπραχθεί. Παράλληλα, η προμήθεια Α υλών μέσω εγνωσμένων και με απαιτούμενη γεωγραφική διασπορά προμηθευτών, συνεχίστηκε κανονικά δίχως αθετήσεις στους συμφωνημένους όρους και χρόνους παράδοσης.
Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου σημείωσε πτώση 27% και ανήλθε σε ευρώ 23,1 εκ. έναντι ευρώ 31,7 εκ. πέρυσι, με τον δείκτη «Καθαρός δανεισμός / Ίδια κεφάλαια» να ανέρχεται σε 0,29 έναντι 0,48 την 31.12.2020 και τον δείκτη «Καθαρός δανεισμός / EBITDA» να διαμορφώνεται σε 1,0 έναντι 5,3 το 2020. Σημειώνεται ότι τα διαθέσιμα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 171% και ανήλθαν σε ευρώ 26,6 εκ. έναντι ευρώ 9,8 εκ. την 31.12.2020 ενώ επίσης τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ενισχύθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν σε ευρώ 80,8 εκ. έναντι ευρώ 66,2 εκ. την 31.12.2020.

Παρακινδυνευμένες οι προβλέψεις

Για την τρέχουσα χρήση οποιεσδήποτε προβλέψεις είναι παρακινδυνευμένο να γίνουν δεδομένου ότι τόσο η αγορά χαλυβουργικών προϊόντων όσο και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον παρουσιάζουν σημάδια έντονης αστάθειας.
Το οικονομικό αντίκτυπο της συνεχιζόμενης πανδημικής κρίσης εκτιμάται ότι έχει μειωθεί καθώς μέσω του προγράμματος μαζικών εμβολιασμών η πλειοψηφία των οικονομιών διεθνώς έχει επανέλθει σε συνθήκες κανονικότητας και η οικονομική δραστηριότητα σταδιακά αποκαθίσταται. Το πρόσφατο ωστόσο lockdown στην Κίνα σε συνάρτηση με το μέγεθος της οικονομίας της επιβεβαιώνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει εφησυχασμός.
Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου και η έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων αύξησε το γεωπολιτικό ρίσκο και δημιούργησε περαιτέρω αναταράξεις στο οικονομικό περιβάλλον με απότομη αύξηση του κόστους ενέργειας, σημαντική άνοδο στις τιμές των εμπορευμάτων, ελλείψεις σε κατηγορίες αγαθών και αύξηση του πληθωρισμού. Ταυτόχρονα, μειώθηκαν οι εκτιμήσεις ως προς την εξέλιξη του ΑΕΠ της ευρωζώνης για το 2022 απόρροια της αβεβαιότητας ως προς την έκβαση του πολέμου και το ακριβές μέγεθος των επιπτώσεων του στην οικονομική δραστηριότητα.
Σε συνέχεια του προηγούμενου έτους, ο τομέας των χαλυβουργικών προϊόντων του Ομίλου κινήθηκε ανοδικά κατά το 1ο 3μηνο του 2022, με αύξηση της ζήτησης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και διατήρηση των τιμών των Α υλών σε υψηλά επίπεδα.
Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος και σταδιακή επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας στα επίπεδα προ πανδημίας, καθώς και οι θετικές προοπτικές για περαιτέρω μεγέθυνση της οικονομίας στο 2022 μέσω και της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, δημιούργησαν προσδοκίες για συνέχιση της ανοδικής του πορείας για το σύνολο του έτους. Η έναρξη ωστόσο των πολεμικών συγκρούσεων στα τέλη Φεβρουαρίου δημιούργησε αναταράξεις και στον χαλυβουργικό κλάδο με αναστολή της λειτουργίας εργοστασίων στην Ουκρανία και τον αποκλεισμό των Ρωσικών εξαγωγών χαλυβουργικών προϊόντων στην ΕΕ. Δεδομένης της υψηλής παραγωγικής δυναμικότητας των δυο χωρών σε χαλυβουργικά ειδή, η μείωση των εξαγωγών τους δημιούργησε ελλείψεις οδηγώντας σε περαιτέρω αυξήσεις των τιμών των Α υλών. Συνέπεια των ανωτέρω, η αγορά χαλυβουργικών προϊόντων άρχισε να εμφανίζει σημάδια στασιμότητας αντανακλώντας την διστακτικότητα των τελικών χρηστών στην απορρόφηση περαιτέρω αυξήσεων κόστους, αναμένοντας μια μελλοντική διόρθωση των τιμών.
Στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση του Ομίλου λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο με στόχο την προάσπιση της ομαλής του λειτουργίας και της επιχειρηματικής του συνέχειας. Σημειώνεται ότι μέσω της μεγάλης γεωγραφικής διασποράς προμηθευτών Α υλών, οι αγορές από τις εν λόγω χώρες ανέρχονται ετησίως σε ποσοστό περίπου 5% του συνόλου των αγορών, ενώ οι έως σήμερα αναμονές αποθεμάτων από τις χώρες αυτές κρίνονται ως μη ουσιώδεις.
Ταυτόχρονα, ο όμιλος διαθέτει το απαραίτητο ύψος αποθεμάτων και Α υλών, την απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια, καθώς και πρόσβαση σε επαρκείς γραμμές χρηματοδότησης για την κάλυψη της τρέχουσας όσο και οποιασδήποτε μελλοντικής ζήτησης. Βασικό μέλημα του ομίλου παραμένει η διατήρηση της υγειούς χρηματοοικονομικής του θέσης και η αποφυγή πιστωτικών κινδύνων, γεγονός που επιτυγχάνεται μέσω της ασφάλισης πιστώσεων, όσο και μέσω επιπλέον εξασφαλίσεων όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Εντός της τρέχουσας χρήσης ολοκληρώνεται και τίθεται σε λειτουργία νέα επένδυση σε κτιριακό και μηχανολογικό ύψους άνω των 5 εκ. ευρώ που θα αυξήσει την γκάμα των προσφερόμενων ειδών, θα βελτιώσει τους χρόνους αποθήκευσης και διανομής ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην μείωση του κόστους λειτουργίας. Ταυτόχρονα εξετάζεται η υλοποίηση νέων επενδύσεων με στόχο την περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης του ομίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Με τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων και την επαναφορά σε συνθήκες κανονικότητας, οι προοπτικές του χαλυβουργικού κλάδου και ειδικότερα στην ελληνική αγορά κρίνονται θετικές. Η έναρξη υλοποίησης σημαντικών ιδιωτικών έργων μεγάλης κλίμακας, η ζήτηση προϊόντων από τον ενεργειακό και τον ευρύτερο κατασκευαστικό τομέα, καθώς και η απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης αναμένεται να αποτελέσουν τους πυλώνες που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κλάδου,

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης