Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Μέχρι 265 ευρώ θα πληρώνει ο ΕΦΚΑ για την έκδοση σύνταξης διαδοχικής ασφάλισης από ιδιώτες

Μέχρι 265 ευρώ θα πληρώνει ο ΕΦΚΑ για την έκδοση σύνταξης διαδοχικής ασφάλισης από ιδιώτες
Μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται να ενταχθούν οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες –δικηγόροι, λογιστές– στον ΕΦΚΑ
Σχετικά Άρθρα

Στο ποσό των 265 ευρώ καθορίζεται το ανώτατο κονδύλι που πρέπει να δαπανήσει ο ΕΦΚΑ για κάθε έναν από τους δικαιούχους σύνταξης εφόσον είναι ασφαλισμένος σε περισσότερα του ενός ταμεία, από τους πιστοποιημένους φορείς που θα βάλουν «πλάτη» στην επιτάχυνση της έκδοσης συντάξεων.
Μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται να ενταχθούν οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες –δικηγόροι, λογιστές – στον ΕΦΚΑ και ήδη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με την οποία καθορίζονται οι αποζημιώσεις τους.

Τα ποσά και οι κατηγορίες

Η αποζημίωση που δικαιούται ο πιστοποιημένος επαγγελματίας για τις ανά κατηγορία πράξεις ορίζεται ως εξής:
• Έκδοση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης: 40 ευρώ, όταν η βεβαίωση αφορά ένα πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης,
• 80 ευρώ όταν αφορά περισσότερους του ενός φορείς.
• Έκδοση βεβαίωσης μη ύπαρξης οφειλόμενων εισφορών αυτοαπασχολουμένου ή ελεύθερου επαγγελματία/ υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών: τριάντα (30) ευρώ.
• Έκδοση βεβαίωσης οφειλόμενου ποσού για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου: τριάντα (30) ευρώ.
• Σύνταξη σχεδίου απόφασης προσωρινής σύνταξης ή οριστικής σύνταξης (κύριας ή επικουρικής): εξήντα (60) ευρώ ανά σχέδιο.
• Αν η σύνταξη απονέμεται με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ή της παράλληλης ασφάλισης, στην αποζημίωση ανά σχέδιο προστίθενται δεκαπέντε (15) ευρώ για κάθε πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης που περιλαμβάνεται στο σχέδιο πλέον του ενός.
• Έκδοση Προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης εξήντα (60) ευρώ. Εάν η βεβαίωση αφορά χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε σε περισσότερους πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η αμοιβή ανέρχεται σε ογδόντα (80) ευρώ.

Γνωστοποίηση, έλεγχος ανάθεσης και καταβολή αποζημίωσης

Η ανάθεση πραγματοποιείται γνωστοποιείται στον e-ΕΦΚΑ και λαμβάνει σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου. Επί της βεβαίωσης ή του σχεδίου απόφασης που έχει συντάξει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας και υποβάλλει ο ασφαλισμένος στον e-ΕΦΚΑ, αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της ανάθεσης. Ο e-ΕΦΚΑ ελέγχει την αντιστοιχία ανάμεσα στην υποβληθείσα βεβαίωση ή το υποβληθέν σχέδιο απόφασης και στο αντικείμενο της ανάθεσης. Εάν οι υποβληθείσες βεβαιώσεις ή σχέδια αντιστοιχούν στην ανάθεση, ο e-ΕΦΚΑ προχωρεί στην καταβολή της αντίστοιχης αποζημίωσης με ισόποση πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλώσει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας.

Υποβολή σχεδίου ή βεβαίωσης από τον πιστοποιημένο επαγγελματία

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας έχει το δικαίωμα να υποβάλει και μόνος του βεβαίωση ή σχέδιο που έχει συντάξει μετά από ανάθεση της, εφόσον η υποβολή δεν έχει γίνει από τον ασφαλισμένο εντός μηνός από την έκδοση της βεβαίωσης ή τη σύνταξη του σχεδίου. Ο e-ΕΦΚΑ ελέγχει την αντιστοιχία ανάμεσα στην υποβληθείσα βεβαίωση ή το υποβληθέν σχέδιο και στο αντικείμενο της ανάθεσης. Εάν οι υποβληθείσες βεβαιώσεις ή σχέδια αντιστοιχούν στην ανάθεση, ο e-ΕΦΚΑ προχωρεί στην καταβολή της αντίστοιχης αποζημίωσης με ισόποση πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλώσει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας.

Αδυναμία σύνταξης βεβαίωσης ή σχεδίου-επιστροφή φακέλου

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας έχει το δικαίωμα να δηλώσει, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να εκδώσει το σχέδιο ή να συντάξει τη βεβαίωση που του έχει ανατεθεί, τη διακοπή της ανάθεσης σ' αυτόν.
Σε μια τέτοια περίπτωση οφείλει να παραδώσει αμελλητί στον ασφαλισμένο ότι έγγραφο έχει περιέλθει στην κατοχή του, και να ενημερώσει σχετικώς τον e-ΕΦΚΑ.
Στην ενημέρωση προς τον e-ΕΦΚΑ ο πιστοποιημένος επαγγελματίας δύναται να αναφέρει και τους λόγους που οδήγησαν στην αδυναμία του να εκδώσει το σχέδιο απόφασης ή να συντάξει τη βεβαίωση που του είχε ανατεθεί. Εάν η ανάθεση που έχει γίνει στον πιστοποιημένο επαγγελματία αφορά περισσότερες ενέργειες (βεβαιώσεις ή σχέδια), η παραπάνω δήλωση μπορεί να αφορά κάποιες από αυτές.
Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας δεν δικαιούται αποζημίωση για σχέδια αποφάσεων ή βεβαιώσεις, για τα οποία υπέβαλε τη δήλωση του παρόντος άρθρου.

Αποτύπωση της αποζημίωσης στα βιβλία του πιστοποιημένου επαγγελματία

Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους πιστοποιημένους επαγγελματίες καταχωρούνται στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) που τηρούν, εντός των προθεσμιών, ως αφορολόγητα έσοδα τα οποία δεν υπόκεινται σε κανενός είδους φόρο και εισφορά.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης