Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Στα 4,4 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα κέρδη της Ideal το α' 6μηνο του 2021

tags :
Στα 4,4 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα κέρδη της Ideal το α' 6μηνο του 2021

Η Ideal σημείωσε αύξηση των Pro forma Εσόδων κατά 42% στα 33,7 εκατ. ευρώ

Στα 4,4 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα κέρδη της Ideal το α' 6μηνο του 2021, ενώ υπήρξε και αύξηση της Pro forma λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 54% στα 6,0 εκατ. ευρώ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου IDEAL για το Α’ Εξάμηνο 2021, και μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου του Ιουνίου 2021, είναι: Η σημαντική αύξηση των Εσόδων με παράλληλη αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA), αύξηση των Κερδών προ Φόρων (ΚΠΦ), αλλά και των Κερδών μετά από Φόρους (ΚΜΦ).

Συνοπτική παρουσίαση Αποτελεσμάτων του Ομίλου κατά το Α’ Eξάμηνο 2021

Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την εισφορά σε είδος των μετοχών των εταιριών SICC Limited και ESM Limited εγκρίθηκε από την ΓΣ της εταιρίας την 17 Ιουνίου 2021 με αποτέλεσμα τα αποτελέσματα του Ομίλου να συμπεριλαμβάνουν τις οικονομικές επιδόσεις των εισφερόμενων εταιρειών μόνο για το χρονικό διάστημα που ακολούθησε την έγκριση από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της εισφοράς τους μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ήτοι από 17.06.2021 έως 30.06.2021 και όχι για το σύνολο του 1ου εξαμήνου.
Οι πωλήσεις της περιόδου ανήλθαν σε € 18 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 7,4 εκ. σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (€ 10,6 εκ. την 30.06.2020).
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου που έληξε την 30.06.2021 ανήλθαν σε κέρδος € 1.469 χιλ. (μετά από φόρους και προ δικαιωμάτων μειοψηφίας) έναντι κέρδους € 516 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε € 65 χιλ. έναντι € 37 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Τα ταμειακά διαθέσιμα παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με την 31.12.2020 κατά € 5.294 χιλ. (€ 9.864 χιλ. την 30.06.2021 έναντι € 4.570 χιλ. την 31.12.2020).

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης

 

ΟΜΙΛΟΣ

 

EBITDA

30.06.2021

30.06.2020

EBITDA (Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων & έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων 

1.745

775

Αύξηση

125%

 

Ο EBITDA απεικονίζει τα κέρδη μιας επιχείρησης πριν αφαιρεθούν τόκοι, φόροι, αποσβέσεις και ανόργανα αποτελέσματα. Από τα κέρδη EBITDA αν αφαιρεθούν οι φόροι, τόκοι και αποσβέσεις προκύπτει το κέρδος της επιχείρησης.

Pro forma Οικονομικές Επιδόσεις του Ομίλου κατά το Α’ Εξάμηνο 2021

Για σκοπούς ενημέρωσης και συγκρισιμότητας οι Proforma οικονομικές επιδόσεις του εξαμήνου όπως θα διαμορφώνονταν αν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είχε πραγματοποιηθεί στην έναρξη της χρήσης δηλαδή την 01.01.2021 και όχι την 17.06.2021, απεικονίζονται στην σημείωση 18.3 των οικονομικών καταστάσεων.
Οι επιδόσεις αυτές θα συμπεριληφθούν πλήρως στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 αλλά και σε όλη την χρήση του 2022. Συγκρίνοντας λοιπόν σε proforma βάση τα δύο εξάμηνα του 2020 και του 2021 με τις ίδιες παραδοχές, έχουμε τις παρακάτω επιδόσεις:
Τα Έσοδα της περιόδου ανήλθαν σε € 33,77 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 10,06 εκ. σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (€ 23,71 εκ. την 30.06.2020).
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου που έληξε την 30.06.2021 ανήλθαν σε Κέρδος € 4.426 χιλ. (μετά από φόρους και προ δικαιωμάτων μειοψηφίας) έναντι κέρδους € 2.489 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε € 173 χιλ. έναντι € 224 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης

EBITDA

30.06.2021

30.06.2020

EBITDA (Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων & έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων 

5.971

3.878

Αύξηση

54%

 

Η άτυπη (pro forma) χρηματοοικονομική πληροφόρηση έχει συνταχθεί αποκλειστικά για σκοπούς διασαφήνισης προκειμένου να απεικονιστεί η επίδραση της Συναλλαγής στα χρηματοοικονομικά μεγέθη της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης