Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Mediterra: Γενική Συνέλευση στις 9 Ιουλίου

Mediterra: Γενική Συνέλευση στις 9 Ιουλίου
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 09η Ιουλίου 2021

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας υπό την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση την 14η Ιουνίου 2021, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση την 09η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στη Χίο, στην περιοχή Καλλιμασιά, προκειμένου να συζητηθούν και να
ληφθούν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2020 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2020 (1.1.2020
– 31.12.2020).

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Απόφαση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα
της εταιρικής χρήσεως 1.1.2020-31.12.2020.

Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή

Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν Α΄
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 16η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης των μετόχων με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

www.bankingnews.gr 

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης