Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Ευρωπαϊκή Πίστη: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16/2 για έγκριση ακύρωσης 863.394 ιδίων μετοχών

Ευρωπαϊκή Πίστη: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16/2 για έγκριση ακύρωσης 863.394 ιδίων μετοχών
Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί στις 16 Φεβρουαρίου η Ευρωπαϊκή Πίστη

Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί στις 16 Φεβρουαρίου η Ευρωπαϊκή Πίστη, με θέμα την έγκριση ακύρωσης 863.394 ιδίων μετοχών.
Η έγκριση ακύρωσης θα επιφέρει αντίστοιχη μείωση στο μετοχικό κεφάλαιο.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά την από 26/01/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.» που εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι Αττικής, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 16/02/2021, και ώρα 14:00, η οποία θα συνεδριάσει με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Με τον ίδιο τρόπο, ήτοι από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, δύνανται να παρίστανται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018. Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο της τηλεδιάσκεψης έχουν αναρτηθεί στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας ir.europaikipisti.gr στην ενότητα Γενικές Συνελεύσεις.

Τα θέματα αναλύονται παρακάτω:

Θέμα 1ο: Έγκριση ακύρωσης του συνόλου των οκτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων (863.394) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των πεντακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (543.938,22 ευρώ), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 καθώς και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρίας προκειμένου να αποτυπωθεί η ανωτέρω μεταβολή.

Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 02/03/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αναγράφεται ανωτέρω, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα Πρόσκληση.
Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρία ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα:

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Aϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας.
Η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 11/02/2021 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16/02/2021.
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής.
Για την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 11/02/2021 (ημερομηνία καταγραφής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 16/02/2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.
Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου

Ο Μέτοχος συμμετέχει και ψηφίζει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.
Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου που μπορεί να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος, άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου Μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
(α) είναι Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το Μέτοχο αυτόν,
(β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της Διοίκησης της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,
(γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,
(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις α΄ έως γ΄.
Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του Μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην επενδυτική ιστοσελίδα της το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Μέτοχο στο τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρίας στη διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας αριθ. 274, Χαλάνδρι, 15232 ή αποστέλλεται μέσω email στο ir@europisti.gr σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Ο δικαιούχος Μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 210-8119655.

Δικαιώματα μειοψηφίας

(α) Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 01/02/2021, δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 03/02/2021, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας (βλ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης, που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018.
(β) Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των Μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, το αργότερο μέχρι την 10/02/2021, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 09/02/2021, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 11/02/2021, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρίας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
(δ) Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 11/02/2021, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
(ε) Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Τρόπος πραγματοποίησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, λειτουργώντας με υπευθυνότητα και ευθύνη, αφενός ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτείας αναφορικά με τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 και αφετέρου στοχεύοντας στη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών της, σημειώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση με τα ως άνω θέματα θα διεξαχθεί με την συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Επίσης, η Εταιρία έχει ορίσει συγκεκριμένα στελέχη της, τα οποία οι Μέτοχοι, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για αυτούς στη Συνέλευση σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες ψήφου που θα δώσουν. Σχετικές πληροφορίες παρέχει το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων στην διεύθυνση ir@europisti.gr ή στα τηλέφωνα +30 210 8119655 / + 30 2162001381.
Στην παρακάτω ιστοσελίδα https://www.research.net/r/europistimetoxoi20210216 έχει αναρτηθεί Ειδικό Έντυπο για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία με το οποίο οι Μέτοχοι μπορούν να ψηφίσουν επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την Δευτέρα 15/02/2021.
Οι Μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης δηλώνοντάς το μέχρι και την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 στην ιστοσελίδα https://www.research.net/r/europistimetoxoi20210216 λαμβάνοντας ειδική πρόσκληση καθώς και αναλυτικές οδηγίες στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης