Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Αποκάλυψη: Παράλειψη 1,5 εκατ. ευρώ στις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου της Νίκας!

Αποκάλυψη: Παράλειψη 1,5 εκατ. ευρώ στις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου της Νίκας!
Τι αποκαλύπτει το ενημερωτικό για την αύξηση κεφαλαίου - Οι αντιφάσεις των οικονομικών καταστάσεων, ο ορκωτός της Deloitte και τα ερωτήματα 
Διαφοροποιήσεις διόλου ευκαταφρόνητες παρουσιάζουν τα στοιχεία που περιέχονται στις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου της ΝΙΚΑΣ που έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό της Deloitte σε σχέση με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο.
Ειδικότερα, στα οψιγενή (μεταγενέστερα της λήξης της περιόδου) γεγονότα των οικονομικών κατασδτάσεων εξαμήνου αναφέρεται πως «Εντός του Αυγούστου 2020 η μητρική εταιρεία αποπλήρωσε ποσό €5 εκατ. από τη συνολική οφειλή προς τη συνδεδεμένη εταιρεία CHIPITA AE», και δεν υπάρχει καμία άλλη αναφορά ούτε ο ορκωτός ελεγκτής της Deloitte προβαίνει σε κάποια παρατήρηση.
Στο ενημερωτικό δελτίο όμως αναφέρεται κάτι διαφορετικό και συγκεκριμένα ότι «Εντός του Ιουλίου 2020, η συνδεδεμένη εταιρία Chipita κατέβαλε επιπλέον ποσό €1.500 χιλ. ως ταμειακή διευκόλυνση, ενώ εντός του Αυγούστου 2020 η Εταιρία αποπλήρωσε ποσό €5.000 χιλ. από τη συνολική οφειλή της. Ως εκ τούτου το υπόλοιπο προς αποπληρωμή κατά την 30.9.2020 διαμορφώνεται σε €8.100 χιλ.»

Η παράλειψη

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό από τις οικονομικές καταστάσεις της Νίκας έχει παραλειφθεί αυτό που αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο επιπλέον ταμειακής διευκόλυνσης 1,5 εκ ευρώ.
Αυτό ουσιαστικά συνιστά παράβαση των προβλέψεων των ΔΛΠ 10 και 34. Είναι δε απορίας άξιον πως δεν εντοπίστηκε το ζήτημα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τον έλεγχο του ενημερωτικού.
Όπως επίσης είναι άγνωστο τι θα πράξουν τόσο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης η οποία έχει την ευθύνη εποπτείας των ορκωτών ελεγκτών.
Σημειώνεται επίσης ότι στις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου αναφέρεται επίσης ότι η υποχρέωση του Νίκα προς την Chipita «έχει ταξινομηθεί στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις λόγω της δέσμευσης της συνδεδεμένης εταιρείας να μην ζητήσει την ολική ή μερική αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού τουλάχιστον μέχρι και την 30/06/2021.
Βέβαια, στις ίδιες οικονομικές καταστάσεις αναφέρεται ως οψιγενές γεγονός η καταβολή 5 εκ ευρώ προς τη μητρική!

Χωρίς συμβάσεις και με αντιφάσεις

Πέραν αυτού στις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου στις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αναφέρεται ότι «Κάθε συνδεδεμένη εταιρία ακολουθεί τους κανόνες που αφορούν τη διαφάνεια, την ανεξάρτητη οικονομική διαχείριση, την ακρίβεια και την ορθότητα των συναλλαγών της, ως ο νόμος ορίζει.
Οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, γίνονται με τίμημα ή αντάλλαγμα, το οποίο είναι ανάλογο με εκείνο που θα πραγματοποιείτο εάν η συναλλαγή γινόταν με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά κατά το χρόνο πραγματοποίησης της συναλλαγής και ιδίως ανάλογο με το τίμημα ή αντάλλαγμα που συμφωνεί η Εταιρεία, όταν συναλλάσσεται με οποιονδήποτε τρίτο. Η Εταιρεία τηρεί πλήρως όσα επιβάλλει σχετικώς η νομοθεσία».
Ωστόσο από το ενημερωτικό δελτίο προκύπτει ότι οι ταμειακές διευκολύνσεις της Νίκας από τον όμιλο Chipita γίνονται χωρίς συμβάσεις δανεισμού (προφανώς και χωρίς χαρτοσήμανση ζήτημα που είναι φορολογικής φύσεως) αλλά και χωρίς επιτόκιο γεγονός που σημαίνει ότι δεν ισχύουν τα περί συναλλαγών με βάση τους κανόνες της αγοράς.
Το ζήτημα που ανακύπτει αφορά κυρίως τον ορκωτό της Deloitte που ελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις της Chipita o οποίος εκ των πραγμάτων προκύπτει να είναι ατάραχος σε ζητήματα που οφείλει να εντοπίσει.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης