Κατατίθεται άμεσα το νομοσχέδιο για την εταιρική διακυβέρνηση

Κατατίθεται άμεσα το νομοσχέδιο για την εταιρική διακυβέρνηση
Η Γενική Συνέλευση θα εγκρίνει την καταλληλόλητα των μελών του δ.σ. - Στενότερη συνεργασία Κεφαλαιαγοράς και ΕΛΤΕ
Άμεσα αναμένεται η κατάθεση του νομοσχεδίου που αφορά στην εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων και σε θέματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με σημαντική πιθανότητα αυτό να κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές της άλλης εβδομάδας ενώ δεν αποκλείεται ακόμη και στο τέλος της τρέχουσας.
Το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων θα επιχειρήσει να φέρει πιο κοντά σε επίπεδο ελέγχων και όχι μόνον σε ότι αφορά τις εισηγμένες την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου).
Στόχος ένα αξιόπιστο σύστημα διακυβέρνησης των εισηγμένων χωρίς μελανά σημεία, με διαφάνεια προκειμένου να ξεπεραστούν οριστικά οι πληγές του πρόσφατου παρελθόντος (Folli Follie) αλλά και να είναι δυνατή η ουσιαστική προσέλκυση επενδυτών.
Συγχρόνως στόχος είναι να φύγει από το λεκτικό επίπεδο η εξάπλωση των δραστηριοτήτων του ελληνικού χρηματιστηρίου στην ευρύτερη περιοχή.
Με μεγάλη λεπτομέρεια καλύπτεται μέσα από το συγκεκριμένο νομοθέτημα των Fit and Proper.
To θέμα αφορά όσους μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιριών.
Το νομοσχέδιο επιχειρεί την άσκηση πολυεπίπεδης πολιτικής για την καταλληλότητα των μελών των διοικητικών συμβουλίων με ενδελεχή έλεγχο θεμάτων ήθους, γνώσεων, δεξιοτήτων, συγγένειας, φήμης, ανεξαρτησίας και εξάρτησης ακόμη και επαρκούς εκπροσώπησης των δύο φύλων στα  συμβούλια και τις επιτροπές των εταιριών.
Το θέμα του Fit and Proper το οποίο διαφοροποιείται μεταξύ εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και μεταξύ των διαφόρων επιτροπών της επιχείρησης θα εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων ως το ανώτατο όργανο εταιρικής διακυβέρνησης και θα ελέγχεται εξονυχιστικά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Οι πολιτικές καταλληλότητας θα επανεξετάζονται και θα επικαιροποιούνται όποτε τούτο θεωρείται δεδομένο και με βάση τη γνώση και την εμπειρία που θα αποκομίζεται από τους ελέγχους.
Το νομοσχέδιο έχει τρία βασικά  κεφάλαια:
- Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων εταιριών με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
-Προσαρμογή σε Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες
-Θέματα Διοικητικής Οργάνωσης και λειτουργίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Το θέμα του Fit and Proper αφορά την εταιρική διακυβέρνηση των εταιριών και το νομοσχέδιο προβλέπει εκτενείς ασφαλιστικές δικλίδες για τη μη ύπαρξη εκπτώσεων στα θέματα διακυβέρνησης
Σε ότι αφορά την προσαρμογή στις κοινοτικές οδηγίες το νομοσχέδιο προσαρμόζει το ελληνικό δίκαιο  με τις κοινοτικές οδηγίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής μετόχων διαχρονικά σε εισηγμένες εταιρίες, θέματα τιτλοποιήσεων και με την κοινοτική οδηγία για τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Το τρίτο τμήμα του νομοσχεδίου αφορά την λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία αποκτά αυξημένες εξουσίες στην εποπτεία και τη διενέργεια ελέγχων στις εισηγμένες εταιρίες αλλά και στους ελεγκτές των εισηγμένων εταιριών.
Για τον σκοπό αυτόν ας σημειωθεί πως η Κεφαλαιαγορά αποκτά ευχέρεια στελέχωσης  με ειδικό επιστημονικό προσωπικό το οποίο θα έχει κίνητρα απόδοσης.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS