Οι λεπτομέρειες της αύξησης κεφαλαίου της Audio Visual και η πιθανότητα νέας αύξησης

Οι λεπτομέρειες της αύξησης κεφαλαίου της Audio Visual και η πιθανότητα νέας αύξησης
Αν το κεφάλαιο κίνησης παραμένει αρνητικό σύμφωνα με το ενημερωτικό δεν αποκλείεται να υπάρξει και νέα αύξηση κεφαλαίου
Ξεκινάει αύριο (21/2) η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Audio Visual μέχρι του ποσού των 8 εκατ. ευρώ και με την  έκδοση 26.666.665 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.
Σήμερα 20/2 είναι η τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης και αύριο οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το σχετικό δικαίωμα.
Σημειώνεται πως η αύξηση γίνεται στα 0,30 ευρώ με την τιμή της μετοχής να έχει κλείσει στα 0,27 ευρώ.
Μετά την αύξηση και υπό την προϋπόθεση της πλήρους κάλυψης αυτής, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 47.788.182,90 ευρώ και θα διαιρείται σε 159.293.943 ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 129.514.137 κοινές και 29.779.806 προνομιούχες, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.
Για την παρούσα Αύξηση δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, ωστόσο οι Κύριοι Μέτοχοι κατά την ημερομηνία σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου έχουν καταβάλει πλήρως το συνολικό ποσό της αύξησης κεφαλαίου.
Με την παραδοχή ότι οι μέτοχοι με ποσοστό μικρότερο του 5% δεν θα εγγράψουν καθόλου την προσφορά και η συμμετοχή θα περιορισθεί μόνο στα ποσά που έχουν ήδη κατατεθεί ως προκαταβολές εκ μέρους των Κυρίων Μετόχων τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:
Η DOSON INVESTMENTS COMPANY SA από 28.632.965 μετοχές ή ποσοστό 27,84% θα κατέχει μετά την αύξηση 37.776.026 μετοχής ή ποσοστό 29,17%.
Η STONEMAN HOLDINGS SA από 36.182.612 μετοχής ή 35,18% θα κατέχει 47.736.422 μετοχές ή ποσοστό 36,86%.
Η CHARONIA HOLDINGS SA από 18.695.366 μετοχές και ποσοστό 18,18% θα κατέχει 24.665.159 μετοχές και ποσοστό 19,04%.
Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ από 9.187.590 μετοχές και ποσοστό 8,93% θα κατέχει 9.187.590 μετοχές και ποσοστό 7,09%.
Τέλος οι λοιποί μέτοχοι με ποσοστό κάτω από 5% από 10.148.939 μετοχές και ποσοστό  9,87% θα έχουν 10.148.939 μετοχές και ποσοστό 7,84%.
Σημαντική είναι η σημείωση για το κεφάλαιο κίνησης στο ενημερωτικό δελτίο, όπου αναφέρεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία εξακολουθεί να προκύπτει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης και μετά τις δράσεις που γίνονται από τη διοίκηση, είτε επειδή για κάποιο λόγο δεν ολοκληρώθηκαν εντός της εκτιμώμενης προθεσμίας οι συμφωνίες αναδιάρθρωσης, είτε γιατί δεν επαρκούν οι λειτουργικές ροές για την κάλυψή του, ο όμιλος θα αντλήσει τα απαιτούμενα κεφάλαια μέσω νέας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εφόσον συντρέχει λόγος.

Το χρονοδιάγραμμα

21/2 Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης και προσαρμογή τιμής
26/2 Έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων
6/3 Λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων
11/3 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
12/3 Ανακοίνωση για το τελικό ποσοστό της κάλυψης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων
23/3 Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS