Ξεκίνησε σήμερα 11/2, η υποβολή αιτήσεων για τη δράση «ERANETs 2019b»

Ξεκίνησε σήμερα 11/2, η υποβολή αιτήσεων για τη δράση «ERANETs 2019b»
Η δράση αφορά σε οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, επιχειρήσεις, και λοιπούς φορείς, οι οποίοι αντιμετωπίζονται είτε ως οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, είτε ως επιχειρήσεις και επιχορηγούνται δαπάνες εκτέλεσης ερευνητικών έργων
Ξεκίνησαν σήμερα οι υποβολές προτάσεων για τη δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑνΕΚ) «"ERANETs 2019b" - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs».
Η δράση αφορά σε α) οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, β) επιχειρήσεις, και γ) λοιπούς φορείς, οι οποίοι αντιμετωπίζονται είτε ως οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, είτε ως επιχειρήσεις και επιχορηγούνται δαπάνες εκτέλεσης ερευνητικών έργων (κατηγορίες έρευνας: βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη).
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολών προτάσεων είναι η Τετάρτη 1η Απριλίου 2020 και ώρα 16.00.
Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 8.141.696,40 ευρώ.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS