ΕΕ: Πάνω από 100 οργανισμοί στηρίζουν τον στόχο για 10 εκατ. τόνους ανακυκλωμένου πλαστικού ετησίως

ΕΕ: Πάνω από 100 οργανισμοί στηρίζουν τον στόχο για 10 εκατ. τόνους ανακυκλωμένου πλαστικού ετησίως
Πάνω από 100 οργανισμοί στην ΕΕ στηρίζουν τον στόχο ανακυκλωμένου πλαστικού ετησίως
Περισσότεροι από 100 δημόσιοι και ιδιωτικοί εταίροι που καλύπτουν ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα των πλαστικών θα υπογράψουν τη δήλωση της συμμαχίας για την ανακύκλωση των πλαστικών, η οποία προωθεί εθελοντικές δράσεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ανακυκλωμένων πλαστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η δήλωση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η συμμαχία θα επιτύχει τον στόχο της χρήσης 10 εκατομμυρίων τόνων ανακυκλωμένου πλαστικού για την παραγωγή νέων προϊόντων ετησίως στην Ευρώπη έως το 2025.
Ο στόχος αυτός τέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη στρατηγική της για τις πλαστικές ύλες για το 2018, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να τονώσει την ανακύκλωση των πλαστικών στην Ευρώπη.
Η δήλωση που υπογράφεται από επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων, φορείς τυποποίησης, ερευνητικούς οργανισμούς, καθώς και τοπικές και εθνικές αρχές, υποστηρίζει τον στόχο των 10 εκατομμυρίων τόνων και ζητεί τη μετάβαση σε μηδενικά πλαστικά απόβλητα στη φύση και μηδενική υγειονομική ταφή.
Καθορίζει συγκεκριμένες δράσεις για την επίτευξη του στόχου, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

*βελτίωση του σχεδιασμού των πλαστικών προϊόντων, ώστε να καταστούν περισσότερο ανακυκλώσιμα και να ενσωματώνουν περισσότερα ανακυκλωμένα πλαστικά

*προσδιορισμός του αναξιοποίητου δυναμικού για αυξημένη συλλογή, διαλογή και ανακύκλωση πλαστικών αποβλήτων σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και των επενδυτικών κενών

*διαμόρφωση ενός θεματολογίου έρευνας και ανάπτυξης για τα ανακυκλωμένα πλαστικά

*καθιέρωση ενός διαφανούς και αξιόπιστου συστήματος για την παρακολούθηση όλων των ροών πλαστικών αποβλήτων στην ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Η δήλωση της Συμμαχίας θα παραμείνει ανοικτή προς υπογραφή στον ιστότοπο της Επιτροπής, ώστε μελλοντικά να υπογράψουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι, ιδίως από τις δημόσιες αρχές από όλη την Ευρώπη.
Οι ενώσεις επιχειρήσεων και οι εταιρείες ενθαρρύνονται επίσης να υποβάλουν οικειοθελείς δεσμεύσεις για τη χρήση ή την παραγωγή περισσότερων ανακυκλωμένων πλαστικών, αν δεν το έχουν κάνει ήδη.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να επικοινωνήσουν για περαιτέρω πληροφορίες: GROW-ENV-RPLASTICS-PLEDGE@ec.europa.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS