Πλαστικά Κρήτης: Τη διανομή μερίσματος 0,294 ευρώ ενέκρινε η Γ.Σ. - Στις 16 Αυγούστου 2019 η αποκοπή

Πλαστικά Κρήτης: Τη διανομή μερίσματος 0,294 ευρώ ενέκρινε η Γ.Σ. - Στις 16 Αυγούστου 2019 η αποκοπή
Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,294 ευρώ ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πλαστικά Κρήτης
Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,294 ευρώ ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πλαστικά Κρήτης, ορίζοντας ως ημερομηνία αποκοπής τη 16η Αυγούστου 2019, όπως γνωστοποίησε σήμερα (29/7/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η Εταιρία Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τον κανονισµό λειτουργίας του Χ.Α., ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 26 Ιουλίου 2019 και ώρα 13:00 στα γραφεία της στη Βιοµηχανική Περιοχή Ηρακλείου, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύµφωνα µε την από 5/7/2019 πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της.
Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή µε εκπρόσωπό τους 48 µέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 25.142.214 µετοχές και ψήφους, επί συνόλου 27.379.200 µετοχών δηλ. ποσοστό 91,83% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούµενη από το Νόµο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης, ως κάτωθι:
Θέµα 1ο - Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιηµένων) της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) καθώς και των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα, ήτοι 25.142.214 µετοχές, και 25.142.214 έγκυρες θετικές ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,83% επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) της εταιρικής χρήσης 2018, τις σχετικές εκθέσεις του ∆. Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Θέµα 2ο - Έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2018.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα, ήτοι 25.142.214 µετοχές, και 25.142.214 έγκυρες θετικές ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,83% επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου τη διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσης 2018.
Αναλυτικά τα κέρδη της χρήσης 2018 πρό φόρων ανέρχονται σε 24.337.815,90 ευρώ και µετά την αφαίρεση του φόρου 5.795.539,07 ευρώ, αποµένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού 18.542.276,83 ευρώ τα οποία θα διατεθούν ως εξής:
Αποθεµατικό του Αρθρου 48Ν.4172 5.151.019,72
Αποθεµατικό Ν.3908/2011 2.141.379,31
Μέρισµα 8.049.484,80
Κέρδη εις νέον 3.200.393,00 Σύνολο 18.542.276,83
Το µέρισµα που θα δοθεί ανά µετοχή θα είναι 0,294 ευρώ και θα καταβληθεί στους Μετόχους της εταιρίας, µετά την παρακράτηση του προβλεπόµενου φόρου, σύµφωνα µε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα:
Παρασκευή 16/08/2019: Αποκοπή δικαιώµατος Μερίσµατος χρήσης 2018.
∆ευτέρα 19/08/2019: Ηµεροµηνία προσδιορισµού ∆ικαιούχων Μερίσµατος χρήσης 2018 (record date).
Παρασκευή 23/08/2019: Έναρξη καταβολής Μερίσµατος χρήσης 2018.
Εγκρίθηκε επίσης η διάθεση καθαρών κερδών 527.978,84 ευρώ που σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων είχε ληφθεί υπόψιν για την διαµόρφωση των κερδών της χρήσης 2018, για καταβολή σε εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας στη χρήση 2018.
Θέµα 3ο - Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2018.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα, ήτοι 25.142.214 µετοχές, και 25.142.214 έγκυρες θετικές ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,83% επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2018
Θέµα 4ο - Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας και ορισµός ανεξάρτητων µελών αυτού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3016/2002.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε µε έγκυρες θετικές ψήφους 25.119.093 υπέρ (ποσοστό 91,745% επί του µετοχικού κεφαλαίου) και 23.121 κατά, επί συνόλου 25.142.214 (ποσοστό 91,83% επί του µετοχικού κεφαλαίου) την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου λόγω λήξης θητείας αυτού.
Εξέλεξε ως µέλη του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, µε θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί το 2024, τους:
1. Ιωάννη Λεµπιδάκη του Μιχαήλ
2. Κατίνα-Άννα Λεµπιδάκη του Μιχαήλ.
3. Μιχάλη Λεµπιδάκη του Ιωάννη.
4. Μανόλη Λεµπιδάκη του Ιωάννη
5. Γιάννη Μελά του ∆ηµητρίου
6. Μανόλη Κυκριλή του Βασιλείου
7. Γιώργο Κόρκακα του Ιωάννη
8. Γιώργο Βαλεργάκη του Μύρωνα
9. ∆ηµήτρη Αρµάο του Αλέξανδρου
10. Μανόλη Ανδρεαδάκη του Γεωργίου
11. Μιχάλη Περάκη του Κωνσταντίνου
Επιπροσθέτως, η Γενική Συνέλευση καθόρισε ως ανεξάρτητα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την έννοια του Ν.2016/2002 όπως ισχύει σήµερα τους: ∆ηµήτρη Αρµάο του Αλέξανδρου και Μανόλη Ανδρεαδάκη του Γεωργίου.
Η θητεία του ως άνω ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του καταστατικού, δηλαδή µέχρι την 26η Ιουλίου του 2024, παρατείνεται δε µέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγµατοποιηθεί εντός του 2024.
Θέµα 5ο - Εκλογή µελών Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε οµόφωνα, ήτοι 25.142.214 µετοχές, και 25.142.214 έγκυρες θετικές ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,83% επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου την εκλογή των παρακάτω µελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 για 5ετή θητεία:
α) Της Μαρίας Καπετανάκη, που δεν είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έχει τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, ως Προέδρου.
β) Του ανεξάρτητου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Εµµανουήλ Ανδρεαδάκη, ως µέλους και
γ) Του µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Εµµανουήλ Κυκριλή, ως µέλους.
Θέµα 6ο - Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2019 και καθορισµός της αµοιβής τους.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε µε έγκυρες θετικές ψήφους 25.140.037 υπέρ (ποσοστό 91,822% επί του µετοχικού κεφαλαίου) και 2.177 κατά, επί συνόλου 25.142.214 (ποσοστό 91,83% επί του µετοχικού κεφαλαίου) την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2019 από το µητρώο ελεγκτών της Α.Ε.Ο.Ε. Σ.Ο.Λ.
Συγκεκριµένα την Αλεξανδροπούλου Ευθυµία του Νικολάου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 13221), και επαγγελµατική διεύθυνση Φ. Νέγρη 3 Αθήνα, ως τακτικό Ελεγκτή και τον κ. Φρίµα Παντελή του Παναγιώτη, Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή µε Α.Μ. 17231 ως αναπληρωµατικό ελεγκτή.
Σηµειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετήσιου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης της Εταιρίας για τη χρήση 2019, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 65A του ν. 4174/2013.
Για την αµοιβή των Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών εξουσιοδοτείται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προκειµένου να συµφωνήσουν.
Θέµα 7ο - Παροχή αδείας, σύµφωνα µε το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια η στη διεύθυνση εταιριών του Οµίλου.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα, ήτοι 25.142.214 µετοχές, και 25.142.214 έγκυρες θετικές ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,83% επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου την εισήγηση του ∆ιοικητικού συµβουλίου για παροχή άδειας, σύµφωνα µε το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια η στη διεύθυνση εταιριών του Οµίλου.
Θέµα 8ο - Έγκριση αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που προσφέρουν στην Eταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως ∆ιοικητικών Συµβούλων.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε µε έγκυρες θετικές ψήφους 25.140.037 υπέρ (ποσοστό 91,822% επί του µετοχικού κεφαλαίου) και 2.177 αποχή, επί συνόλου 25.142.214 (ποσοστό 91,83% επί του µετοχικού κεφαλαίου) να δοθούν αµοιβές στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως ∆ιοικητικών Συµβούλων.
Θέµα 9ο - Εγκριση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 110 του ν.4548/2018.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε µε έγκυρες θετικές ψήφους 25.140.037 υπέρ (ποσοστό 91,822% επί του µετοχικού κεφαλαίου) και 2.177 αποχή, επί συνόλου 25.142.214 (ποσοστό 91,83% επί του µετοχικού κεφαλαίου), την πολιτική αποδοχών της εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 110 Ν. 4548/2018.
Θέµα 10ο - Προσαρµογή του καταστατικού της εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθµηση άρθρων του.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε µε έγκυρες θετικές ψήφους 25.140.037 υπέρ (ποσοστό 91,822% επί του µετοχικού κεφαλαίου) και 2.177 αποχή, επί συνόλου 25.142.214 (ποσοστό 91,83% επί του µετοχικού κεφαλαίου), την τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθµηση διατάξεων του καταστατικού, ώστε το κείµενο του καταστατικού της Eταιρίας να προσαρµοστεί στις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Το πλήρες κείµενο του καταστατικού έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας.
Θέµα 11ο - Λοιπά θέµατα και ανακοινώσεις.
∆εν συζητήθηκε κανένα άλλο θέµα

Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Περαιτέρω, με νέα της ανακοίνωση, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτήθηκε σε σώµα ως ακολούθως:
1. Ιωάννης Λεµπιδάκης του Μιχαήλ, Πρόεδρος, Mη Εκτελεστικό Μέλος.
2. Κατίνα-Άννα Λεµπιδάκη του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.
3. Μιχάλης Λεµπιδάκης του Ιωάννη, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
4. Μανόλης Λεµπιδάκης του Ιωάννη, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
5. Γιάννης Μελάς του ∆ηµητρίου, Εκτελεστικό Μέλος.
6. Μανόλης Κυκριλής του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Γιώργος Κόρκακας του Ιωάννη, Εκτελεστικό Μέλος.
8. Γιώργος Βαλεργάκης του Μύρωνα, Εκτελεστικό Μέλος.
9. ∆ηµήτρης Αρµάος του Αλέξανδρου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος.
10. Μανόλης Ανδρεαδάκης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος.
11. Μιχάλης Περάκης του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Η θητεία του ως άνω ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του καταστατικού, δηλαδή µέχρι την 26η Ιουλίου του 2024, παρατείνεται δε µέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγµατοποιηθεί εντός του 2024.
Η νέα τριµελής Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 44 Ν. 4449/2017, η οποία εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Ιουλίου 2019 έχει ως ακολούθως:
1. Μαρία Καπετανάκη. ∆εν είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έχει τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, Πρόεδρος.
2. Εµµανουήλ Ανδρεαδάκης. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Μέλος.
3. Εµµανουήλ Κυκριλής. Μη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Μέλος.
Η διάρκεια της θητείας της, ως άνω, επιτροπής ελέγχου είναι πενταετής, λήγει ταυτόχρονα µε τη θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δηλ. την 26η Ιουλίου 2024, παρατείνεται δε µέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγµατοποιηθεί εντός του έτους 2024.

Λεπτομέρειες για την καταβολή του μερίσματος

Μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, της 26ης Ιουλίου 2019, όπου ενέκρινε οµόφωνα τη διανοµή µερίσµατος 0,294 ευρώ ανά µετοχή, ανακοινώνονται τα εξής:
Το µέρισµα που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε 0,294 ευρώ ανά µετοχή, προερχόµενο από κέρδη της χρήσεως 2018.
Το καθαρό πληρωτέο στους δικαιούχους ποσό, µετά την παρακράτηση του φόρου 10% που αναλογεί, ανέρχεται σε 0,2646 ευρώ ανά µετοχή.
Ηµεροµηνία αποκοπής ορίσθηκε η Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019.
∆ικαιούχοι του εν λόγω µερίσµατος είναι οι εγγεγραµµένοι Μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήµατος Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηµατιστηρίων κατά την 19η Αυγούστου 2019 (Record Date).
Ηµεροµηνία έναρξης πληρωµής µερίσµατος ορίζεται η Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019.
H καταβολή του µερίσµατος θα πραγµατοποιηθεί µέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ως ακολούθως:
1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων Μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωµα είσπραξης.
2. Με κατάθεση στο ∆ιεθνή Αριθµό Τραπεζικού Λογαριασµού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυµεί να εισπράττει τα διανεµόµενα ποσά, για τους επενδυτές που δεν επιθυµούν να τα εισπράττουν µέσω των Χειριστών τους.
3. Μέσω του δικτύου των καταστηµάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., για τους επενδυτές που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η καταβολή των διανεµόµενων ποσών στις περιπτώσεις (1) και (2) παραπάνω.
Μετά την 31/12/2019, η καταβολή του µερίσµατος θα γίνεται: α) από το υποκατάστηµα Αθηνών, οδός Προόδου 4, Αιγάλεω, τηλ. 210-5450120, β) από τα γραφεία της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου οδός Ρ, τηλ. 2810-308500, fax 2810-381328. Για την είσπραξη του µερίσµατος είναι απαραίτητο οι κ.κ. Μέτοχοι να προσκοµίσουν την αστυνοµική τους ταυτότητα και τον αριθµό της µερίδας Σ.Α.Τ., προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η εξακρίβωση των στοιχείων τους σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία του µετοχολογίου.
Θα είναι δυνατή η είσπραξη του µερίσµατος από τρίτο πρόσωπο, εφόσον προσκοµίζεται εκτός των ανωτέρω, και εξουσιοδότηση µε τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου και του εξουσιοδοτούµενου (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, Α.∆.Τ. και Α.Φ.Μ.), θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνοµική ή άλλη αρχή.
Παρακαλούνται οι κ.κ. χειριστές να απευθύνονται στη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 941, Υποδιεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτών και Ειδικών Εργασιών, ΤΜΗΜΑ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ & ΕΝΕΧΥΡΩΝ, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, τηλ. +30 210-9477759, 210-3328254, Ακαδηµίας 68 2ος όροφος, 10678 Αθήνα.
Για κάθε πληροφορία, οι κ.κ. Μέτοχοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στο 2810 308561.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS