Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Γ.Ε. Δημητρίου: Την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων αποφάσισε η Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ.

Γ.Ε. Δημητρίου: Την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων αποφάσισε η Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ.
Την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων αποφάσισε η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Γ.Ε. Δημητρίου
Την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Γ.Ε. Δημητρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα (5/7/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η Εταιρεία με την επωνυμία “Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 04/07/2019 πραγματοποιήθηκε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της (λόγω μη επίτευξης απαρτίας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Ιουνίου 2019), στην οποία παρέστησαν δέκα (10) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 51,37% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 39.620.844κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 77.126.446 κοινών ονομαστικών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.
2) Εγκρίθηκε, μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων και εκπροσώπων αυτών, η συνολική διαχείριση της χρήσης 1/1/2018- 31/12/2018 από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίσθηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018, καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018.
3) Ως ελεγκτής της Εταιρείας εκλέχθηκε η ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία “ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.” ως δε τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής η κα Ευθυμία Αλεξανδροπούλου του Νικολάου με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 15411 και Α.Δ.Τ. ΑΒ118101 και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 13221, Α.Δ.Τ. Θ362838και εγκρίθηκαν οι αμοιβές τους.
4) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018, ήτοι από 1/1/2018 – 31/12/2018.
5) Προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες αναλογικά και για τη χρήση 2020 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2019 (που θα συγκληθεί ως 10.9.2020).
6) Εγκρίθηκε η παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια συνδεδεμένων εταιρειών και στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.
7) Εγκρίθηκε η υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων κατ' άρθρο 119, παρ. 4, ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων.
8) Εγκρίθηκε η πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 ν. 4548/2018.
9) Δεν τέθηκε προς ψήφιση και συζήτηση το εν λόγω θέμα, καθώς κατά τη χρήση 2018 η Εταιρεία δεν εφάρμοζε πολιτική αποδοχών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 110 ν. 4548/2018.
10) Δεν πραγματοποιήθηκαν άλλες ανακοινώσεις, ούτε ελήφθησαν σχετικές αποφάσεις.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης