Τον μεγάλο αδελφό που θα παρακολουθεί τις κινήσεις των «golden boys» στήνουν Εφορία - τράπεζες...για στελέχη εταιριών

Τον μεγάλο αδελφό που θα παρακολουθεί τις κινήσεις των «golden boys» στήνουν Εφορία - τράπεζες...για στελέχη εταιριών
Οι δύο βάσεις δεδομένων πρόκειται να τεθούν σε πιλοτική εφαρμογή τους πρώτους μήνες του 2019
Τον... μεγάλο αδελφό που θα παρακολουθεί τις κινήσεις των «golden boys» όλων των Ανώνυμων Εταιρειών στήνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε συνεργασία με τις τράπεζες, με σκοπό την καταπολέμηση του βρωμικου χρήματος.
Πρόκειται για δύο διαφορετικές βάσεις δεδομένων που θα αντλούν στοιχεία η μία από την άλλη, σε πραγματικό χρόνο (on line επικοινωνία), έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι εφικτός ο έλεγχος των μετόχων μιας Ανώνυμης Εταιρείας ή των μελών του Δ.Σ. της ίδιας εταιρείας αλλά και των θυγατρικών της.
Οι δύο βάσεις δεδομένων πρόκειται να τεθούν σε πιλοτική εφαρμογή τους πρώτους μήνες του 2019.
Ηδη σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το Μητρώο όπου θα φιλοξενούνται στοιχεία για όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν υψηλές διοικητικές θέσεις σε Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμες-Ετερόρρυθμες Εταιρείες και σε λοιπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.
Με το πάτημα ενός πλήκτρου οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να ενημερωθούν για το οικονομικό προφίλ του φυσικού προσώπου, την περιουσιακή του κατάσταση και τις εταιρείες-κλάδους από τις οποίες έχει περάσει ως στέλεχος και αν αυτές συνδέονται μεταξύ τους ή έχουν εμπορικές συναλλαγές.
Ενα αντίστοιχο μητρώο θα δημιουργήσουν από την πλευρά τους οι τράπεζες, στο οποίο θα καταγράφονται οι συναλλαγές των πελατών τους και φυσικά όλες οι επενδυτικές κινήσεις των μεγαλοστελεχών: από τα ποσά που διαθέτουν στους καταθετικούς λογαριασμούς και τις μετοχές που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό τους μέχρι και τις κινήσεις υψηλού επενδυτικού ρίσκου που έχουν πραγματοποιήσει.
Και στα δύο αρχεία θα έχει πρόσβαση η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες καθώς και άλλες ελεγκτικές αρχές.
Το μητρώο που θα δημιουργηθεί στην ΑΑΔΕ θα διασυνδεθεί ηλεκτρονικά, μέσω των συστημάτων ΤΑΧΙS και ΤΑΧΙSnet, με τον ΑΦΜ και τα λοιπά στοιχεία φορολογικού μητρώου που τηρεί η ΑΑΔΕ για κάθε νομικό πρόσωπο και κάθε νομική οντότητα στην Ελλάδα.
Επίσης, πρόσβαση στο νέο αυτό μητρώο θα έχουν όλες οι ελεγκτικές αρχές (ΑΑΔΕ, ΣΔΟΕ, οικονομικοί εισαγγελείς, Οικονομική Αστυνομία).
Στην Ανεξάρτητη Αρχή εξετάζεται η δυνατότητα να αντλούν στοιχεία και πληροφορίες από το ίδιο μητρώο όλα τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα να λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας έναντι των πελατών τους, όπως οι τράπεζες, οι λοιποί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και πλήθος κατηγοριών εμπόρων και ελευθέρων επαγγελματιών (συμβολαιογράφοι, λογιστές, μεσίτες, ενεχυροδανειστές κ.λπ.) που διεκπεραιώνουν επενδυτικές συναλλαγές και αντιμετωπίζουν πρόστιμα ώς και 1 εκατομμύριο στην περίπτωση που δεν ενημερώσουν για ύποπτες κινήσεις την ΑΑΔΕ.
Η εφαρμογή της ΑΑΔΕ θα τροφοδοτείται με πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για τους πραγματικούς δικαιούχους (ιδιοκτήτες, μεγαλομετόχους κ.λπ.) όλων των εταιρειών που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Τα στοιχεία θα πρέπει να αφορούν τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων, καθώς επίσης και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν.
Θα πρέπει δε να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος ΤΑΧISnet, στο νέο αυτό μητρώο από υπεύθυνα για τον σκοπό αυτόν στελέχη των εταιρειών και των λοιπών νομικών προσώπων και οντοτήτων. Το Κεντρικό Μητρώο θα μπορεί, επίσης, να συνδέεται με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, από το οποίο θα διατίθενται τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, με τα Αποθετήρια Τίτλων και με κάθε άλλο φορέα όπου τηρούνται πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρικών και λοιπών οντοτήτων που έχουν έδρα στην Ελλάδα.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

Μάριος Χριστοδούλου

BREAKING NEWS