Επιχειρήσεις

Επενδυτές για την Yalco αναζητούν οι τράπεζες – Δημοσίευσε μεγάλες ζημιές για τη χρήση 2017

Επενδυτές για την Yalco αναζητούν οι τράπεζες – Δημοσίευσε μεγάλες ζημιές για τη χρήση 2017
Πηγές χρηματοδότησης εκτός τραπεζικού συστήματος αναζητά η διοίκηση της εταιρείας – Περιορισμένο το κεφάλαιο κίνησης
Αρνητικά αποτελέσματα για τη χρήση 2017 εμφάνισε η Yalco με αποτέλεσμα να μην πληρούνται οι όροι των δανείων τα οποία είχαν  αναδιαρθρώσει οι τράπεζες και να έχει εξαιρετικά περιορισμένο κεφάλαιο κίνησης.
Η διοίκηση της Yalco σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες έχουν προχωρήσει στη διενέργεια διαδικασίας εξεύρεσης επενδυτών, η οποία έχει οδηγήσει στην εκδήλωση δεσμευτικού ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στην Εταιρεία.
Συγκεκριμένα, η διαδικασία προσέλκυσης επενδυτών ολοκληρώθηκε στις αρχές του Σεπτεμβρίου 2018 και τα αποτελέσματά της εξετάζονται από τις χρηματοδοτούσες τράπεζες.
Εκτιμάται ότι εφόσον οι συζητήσεις αυτές ολοκληρωθούν και εξασφαλισθούν οι αναγκαίες πηγές χρηματοδότησης εγκαίρως, η Εταιρεία θα μπορέσει να ανακάμψει, να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς και να ανακτήσει την αναπτυξιακή της πορεία, σημειώνει η διοίκηση.
Ωστόσο, η ολοκλήρωση της παραπάνω λύσης απαιτεί σύνθετες διαδικασίες και διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες και ενδεχομένως την ανεύρεση επενδυτή, για τις οποίες η Διοίκηση δεν δεσμεύεται ότι θα έχουν προχωρήσει ικανοποιητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα χρήσης 2017 που ανακοίνωσε ο όμιλος με καθυστέρηση, όλα τα μεγέθη παρουσίασαν κάμψη.
Εκτός από την πτωτική πορεία των αποτελεσμάτων της Εταιρείας από την εμπορική της δραστηριότητα, τα μεγέθη έχουν επιβαρυνθεί και από την υιοθέτηση εκτιμήσεων και κρίσεων για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων στη βάση της ρευστοποιήσιμης αξίας.
Η επιμέτρηση της αξίας των ακινήτων, λοιπών ενσώματων παγίων, αποθεμάτων, εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων σε συνθήκες ρευστοποίησης εντός διαστήματος 12 μηνών, επιβάρυνε τα αποτελέσματα κατά 6,757 εκατ. ευρώ.
Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το 2017 διαμορφώθηκαν στα 15,543 εκατ. ευρώ από 22,801 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό έτος.
Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται αφενός μεν στην απώλεια μεριδίου αγοράς λόγω ανεπαρκούς κεφαλαίου κίνησης για την αγορά και διάθεση εμπορευμάτων και αφετέρου στη μη ενοποίηση των οικονομικών στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας Yalco Romania Srl λόγω μεταβίβασής της την 29.11.2016 ποσού 5,967 εκατ. ευρώ.
 Τα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα -7,5 εκατ. ευρώ έναντι 573 χιλ. ευρώ.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 9,149 εκατ. ευρώ από 1,074 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
Το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοοικονομικών δαπανών (8,157 εκατ. ευρώ) αφορά στην αναστροφή του αποτελέσματος προεξόφλησης της προηγούμενης χρήσης των δανειακών υποχρεώσεων στο επιτόκιο αγοράς λόγω της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου η οποία είχε πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2016.
Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές το 2017 διαμορφώθηκαν στα -14,455 εκατ. ευρώ από 2,334 εκατ. ευρώ το 2016.
Η έλλειψη επαρκούς κεφαλαίου κίνησης, η συνεπαγόμενη απώλεια πωλήσεων και τα ζημιογόνα λειτουργικά αποτελέσματα οδήγησαν στην περαιτέρω επιδείνωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ταμειακής ρευστότητας της Εταιρείας και του Ομίλου. Ως αποτέλεσμα δεν κατέστη δυνατή η κάλυψη των τόκων της Εταιρείας για εξυπηρέτηση των δανειακών της υποχρεώσεων ποσού 325 χιλ. ευρώ, αλλά και η συμμόρφωση με τους οριζόμενους από τις δανειακές συμβάσεις χρηματοοικονομικούς δείκτες, αναφέρει η εταιρεία.
Τα γεγονότα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα την αναταξινόμηση των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, ήτοι σε προ της αναδιάρθρωσης επίπεδα, η οποία και είχε λάβει χώρα την 23/12/2016.
Συνεπεία της εν λόγω αναταξινόμησης, αλλά και της απεικόνισης πλέον των δανείων σε ονομαστικές αξίες, επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα της περιόδου με το ποσό 8,157 εκατ. ευρώ.
Η Διοίκηση της Εταιρείας, βρίσκεται σε επαφές με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της αλλά και εξεύρεση ενός κατάλληλου σχεδίου εξυγίανσης της Εταιρείας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση της Εταιρείας από τις αρχές του 2018 καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να αναζητήσει πηγές κεφαλαίου κίνησης και πέραν του τραπεζικού συστήματος (η χρηματοδότηση του οποίου συνεχίζεται εντός των εγκεκριμένων ορίων).

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com 

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης