Διπλασιάζεται μέσω νομοσχεδίου ο μισθός του αναπληρωτή και του γενικού διευθυντή ΟΔΔΗΧ

Διπλασιάζεται μέσω νομοσχεδίου ο μισθός του αναπληρωτή και του γενικού διευθυντή ΟΔΔΗΧ
Οι μηνιαίες απολαβές τους θα εκτιναχθούν από τα 4.631 ευρώ στα 8.315 ευρώ!
Στην εξαίρεση από το ανώτατο όριο για τις πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές ή σύνταξη που ισχύουν για τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα του γενικού διευθυντή και του αναπληρωτή γενικού διευθυντή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), προχωρά μέσω νομοσχεδίου το υπουργείο Οικονομικών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, που συνοδεύει το νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις», το άρθρο 29 προβλέπει:
«Εξαιρούνται από το ανώτατο όριο για τις πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές ή σύνταξη που ισχύουν για τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα (αποδοχές γγ υπουργείου ύψους 4.631 ευρώ μηνιαίως) ο Γενικός Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ.
Για τους εν λόγω υπαλλήλους εφαρμόζεται εφεξής το ανώτερο όριο που ισχύει για τους δικαστικούς λειτουργούς και το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που ανέρχεται σε 8.315 ευρώ το μήνα (αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές του Προέδρου του Αρείου Πάγου)».
Ως αποτέλεσμα, οι μηνιαίες απολαβές τους θα εκτιναχθούν από τα 4.631 ευρώ στα 8.315 ευρώ!

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS