Οριστικό – Ο αναβαλλόμενος φόρος εξαιρείται από τα stress tests – Τα 15,48 δισ του DTA θα συμπεριληφθούν στα κεφάλαια

Οριστικό – Ο αναβαλλόμενος φόρος εξαιρείται από τα stress tests – Τα 15,48 δισ του DTA θα συμπεριληφθούν  στα κεφάλαια
Στα stress tests, οι τράπεζες δεν έχουν να ανησυχούν για την αναβαλλόμενη φορολογία που θα άλλαζε όλο το προφίλ ρίσκου των τραπεζών.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εξαιρείται από τα stress tests που θα ανακοινωθούν τέλη Οκτωβρίου του 2015.
Τα 15,48 δις του DTA θα συμπεριληφθούν στα κεφάλαια των τραπεζών, χωρίς εξαιρέσεις, εξέλιξη σίγουρα θετική για τις τράπεζες.
Παρά την καταστροφή που έχει συντελεστεί και τις απαισιόδοξες εκτιμήσεις για νέες κεφαλαιακές ανάγκες 9 με 16 δισεκ. στα stress tests τουλάχιστον δεν περιλαμβάνεται ο αναβαλλόμενος φόρος που θα εκτόξευε τις κεφαλαιακές ανάγκες.
Στα stress tests, οι τράπεζες δεν έχουν να ανησυχούν για την αναβαλλόμενη φορολογία που θα άλλαζε όλο το προφίλ ρίσκου των τραπεζών.
Στα 15,48 δισεκ. διαμορφώνονται οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις των τραπεζών στην Ελλάδα σε σύνολο κεφαλαίων περίπου 27 δισεκ. αντιστοιχούν δηλαδή στο 57% των συνολικών κεφαλαίων όταν στην Γερμανία είναι 9% και στις τράπεζες της Νοτίου Ευρώπης πλην Ελλάδος 24%.
Όμως οι τράπεζες έχουν μακροχρόνιες περιόδους για να καλύψουν τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ενώ άμεσης ανάγκης είναι μόνο η αναβαλλόμενη φορολογία από μεταφορά ζημιών.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Εθνικής την 31 Μαρτίου 2015 ανέρχονταν σε 3,855 δισεκ. ευρώ  εκ των οποίων 1,88 δισε αφορά ζημιές από το PSI (Private Sector Involvement) το 2012, 1,385 δισεκ ζημιές πιστωτικού κινδύνου και 582 εκατ σε φορολογικές ζημιές.
Το ύψος των αναβαλλομένων φορολογικών απαιτήσεων της Alpha bank έφθαναν συνολικά στα 3,7 δισ. εκ του οποίου ποσοστό 70% περίπου σχετίζεται με τις ζημίες απομειώσεως δανείων και απαιτήσεων καθώς και τις ζημίες από το PSI.
Το 82,12% των καθαρών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στα τέλη Μαρτίου του 2015 της Eurobank (δηλ. 3,225 δισεκ.  εκ συνόλου 3,927 δισ.) αφορούν σε φορολογικές ζημίες από τη συμμετοχή της Eurobank στο πρόγραμμα PSI+ και στο πρόγραμμα επαναγοράς των νέων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου (1,2 δισεκ ευρώ) οι οποίες υπόκεινται σε τριακονταετή απόσβεση από το 2012 και εφεξής, καθώς και σε προσωρινές διαφορές λόγω προβλέψεων απομείωσης για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις (2,025 δισεκ. ευρώ), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές περιόδους χωρίς καθορισμένο χρονικό περιορισμό.
Το ύψος των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων του ομίλου Πειραιώς στο τέλος Μαρτίου 2015 ανερχόταν σε 4 δισ. εκ των οποίων τα 1,3 δισ. σχετίζονταν με την απομείωση ομολόγων ελληνικού δημοσίου από το PSI του 2012 (30 έτη χρονικός ορίζοντας χρήσης από το έτος που προέκυψαν), τα 2,2 δισ. με απομείωση αξίας δανείων και απαιτήσεων συνέπεια της ύφεσης στην Ελλάδα κατά τα προηγούμενα χρόνια (αόριστος χρονικός ορίζοντας χρήσης) και τα 0,5 δισ. με μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες (5 έτη χρονικός ορίζοντας χρήσης από το έτος που προέκυψαν).

www.bankingnews.gr

Πρώτη ενημέρωση 00:11 6 Αυγούστου του 2015

bankingnews.gr

BREAKING NEWS