Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Lavipharm: Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2023 και η δωρεάν διάθεση μετοχών σε στελέχη

Lavipharm: Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2023 και η δωρεάν διάθεση μετοχών σε στελέχη
Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2023 αποφάσισε η Lavipharm, παρά την εμφάνιση κερδών. 
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm AE ανακοινώνει ότι την 9η Ιουλίου 2024 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο Δήμο Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας, αρ. 12, όπου παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 42 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν 119.629.345 μετοχές, ήτοι ποσοστό 71,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης κατ’ άρθρο 152, ν. 4548/2018

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας με εκατόν δεκαεννέα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα πέντε (119.629.345) μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 71,26% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023 κατ΄ άρθρο 108, ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023 κατ’ άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ, ν. 4548/2018

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας με εκατό δεκαεννέα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα πέντε (119.629.345) μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 71,26% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και τη συνολική διαχείριση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023, κατ’ άρθρο 109, ν. 4548/2018, προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση και προέγκριση προκαταβολής για την τρέχουσα χρήση

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας με εκατόν δεκαεννέα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα πέντε (119.629.345) μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 71,26% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης 2023 για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία ποσού εκατόν δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι ευρώ (112.516€) μεικτά.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας με εκατόν δεκαεννέα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα πέντε (119.629.345) μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 71,26% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για την τρέχουσα χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024, μέχρι του ποσού των εξακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τεσσάρων λεπτών (€618.368,04) μεικτά και την καταβολή ποσού έως τριακοσίων εννέα χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ και δύο λεπτών (309.184,02€) από 1.1.2025 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025.

Διαβάστε στο παρακάτω αρχείο όλες τις  αποφάσεις της Γ.Σ.:
Laviphatm_ΓΣ.pdf
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης