Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Intrakat: Στις 10/7 η Τακτική Γενική Συνέλευση - Τα θέματα που θα συζητηθούν

Intrakat: Στις 10/7 η Τακτική Γενική Συνέλευση - Τα θέματα που θα συζητηθούν
Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση της 19.06.2024, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εδρεύουσας στην Παιανία Αττικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAΚΑΤ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024 και ώρα 10.00 π.μ. με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2ος όροφος) και με τη συμμετοχή μετόχων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023, μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών 

2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023 

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018 

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και ορισμός της αμοιβής τους 

5. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023

6. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας

7. Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 

8.  Διάφορες Ανακοινώσεις

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι είναι δυνατή η εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και των προσώπων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018.

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και 1 το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 17η Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στον ίδιο ως άνω τόπο και με τη συμμετοχή μετόχων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Εξ αποστάσεως, σε πραγματικό χρόνο, με τηλεδιάσκεψη μπορούν να συμμετέχουν στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης