Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Doppler: Στο 35% το ποσοστό της SMERemediumCap

Doppler: Στο 35% το ποσοστό της SMERemediumCap
Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ενημέρωση που έλαβε την 14.06.2024 από τους μετόχους της κ. Σταύρο Σταυρόπουλου και «SMERemediumCap», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών αρ 14, σχετικά με τη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου τους στην Εταιρεία.
Ο κ. Σταύρος Σταυρόπουλος μεταβίβασε στη «SMERemediumCap» μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC) την 14.06.2024, 3.710.004 μετοχές και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που κατείχε στην Εταιρεία και αντιστοιχούν σε ποσοστό 35% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ως αυτά είχαν προ της λήψης απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 31.05.2024.
Ως αποτέλεσμα της ως άνω μεταβίβασης, επήλθε μεταβολή στα ποσοστά συμμετοχής και στα δικαιώματα ψήφου των ανωτέρω μετόχων στην Εταιρεία κατά την 14.06.2024 ως εξής:

1. Ο κ. Σταύρος Σταυρόπουλος κατέχει 2.754.753 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25,99% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία και κατήλθε του ορίου του 33,3%. Περαιτέρω, διευκρινίζεται, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η Εταιρεία από τους μετόχους της ότι, στα πλαίσια της παραπάνω μεταβίβασης, καταβλήθηκε προς τον κ. Σταύρο Σταυρόπουλο αρχικό τίμημα (€0,23 ανά μετοχή) και υπάρχει και πρόσθετο τίμημα €450.000 συνολικά, το οποίο η «SMERemediumCap» υποχρεούται να καταβάλλει στον κ. Σταυρόπουλο υπό προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα έγγραφα της συναλλαγής, σε τρία χρόνια από την ημερομηνία της συναλλαγής. Εφόσον καταβληθεί το πρόσθετο τίμημα η τιμή εξαγοράς των παραπάνω μετοχών ανέρχεται σε €0,35 ανά μετοχή.

2. Η «SMERemediumCap» κατέχει 3.710.004 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία που αντιστοιχούν σε ποσοστό 35% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία και υπερέβη το όριο του 33,3%.
Περαιτέρω η Εταιρεία ανακοινώνει ότι οι μέτοχοι κ. Σταύρος Σταυρόπουλος, κα. Αθανασία Σταυροπούλου και κα. Ανθούλα Σταυροπούλου τελούν, από 14.06.2024, σε καθεστώς εναρμονισμένης μεταξύ τους συμπεριφοράς και συντονισμού επί του συνόλου των μετοχών τους εκδόσεως της Εταιρείας κυριότητος των μερών, ήτοι επί 3.657.980 συνολικά κοινών, ονομαστικών μετοχών, μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 34,51% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ως αυτά είχαν πριν την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που έχει αποφασισθεί από Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 31.05.2024), οι οποίες επιμερίζονται μεταξύ αυτών ως ακολούθως:

(α) Σταύρος Σταυρόπουλος, 2.754.753 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25,99%

(β) Αθανασία Σταυροπούλου 694.301 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,55% και

(γ) Ανθούλα Σταυροπούλου 208.926 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά των αναλογούντων προς αυτές ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,97%.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης