Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Dimand: Οι αποφάσεις της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

tags :
Dimand: Οι αποφάσεις της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «DIMAND Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4854501000 (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 παρ.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.») και του άρθρου 3.2 της Απόφασης 25/15.04.2024 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., τα ακόλουθα:
Την 13η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στον OTE Academy, Αίθουσα Μικρό Αμφιθέατρο, επί της οδού Πέλικα και Σπάρτης 1, Μαρούσι.
Στους μετόχους δόθηκε επίσης η δυνατότητα συμμετοχής από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της πρόσκλησης. Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης έγινε συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (είτε με φυσική παρουσία είτε συμμετέχοντας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης) μέτοχοι εκπροσωπούντες 14.218.641 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 76,73% επί συνόλου 18.530.300 κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε κατά πλειοψηφία αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

(1) Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2023 (1/1/2023 – 31/12/2023) μετά των εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

(2) Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τέθηκε σε συμβουλευτική ψηφοφορία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν, εντός της χρήσης 2023, με βάση την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, τα πρόσωπα που η τελευταία καταλαμβάνει, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας και θα διασφαλίσει ότι τα σχόλιά των μετόχων θα αξιολογηθούν στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών, στην οποία θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίον ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της παρούσας συμβουλευτικής ψηφοφορίας. Επ’ αυτού του θέματος, οι μέτοχοι ενέκριναν την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως αυτή υπεβλήθη.

(3) Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπεβλήθη, προς ενημέρωση των μετόχων, η Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, η οποία εκδόθηκε μαζί με την ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση της Εταιρείας. Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς ψηφοφορία.

(4) Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπεβλήθη, προς ενημέρωση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο που καλύπτει τη χρήση 2023 και το διάστημα έως τη σύγκληση της πραγματοποιηθείσας Γενικής Συνέλευσης, ήτοι από 01.01.2023 έως 23.05.2024. Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς ψηφοφορία.

(5) Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023.

(6) Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 και προενέκριναν τις αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2024 και έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025. Ειδικότερα, οι κ.κ. μέτοχοι ενέκριναν συνολικές ετήσιες μεικτές αμοιβές ποσού 125.999,92 ευρώ για τη χρήση 2023 στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προενέκριναν συνολικές ετήσιες μεικτές αμοιβές ποσού 150.000,00 ευρώ για τη χρήση 2024 στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προενέκριναν συνολικές μηνιαίες μεικτές αμοιβές ποσού 12.500,01 ευρώ για την περίοδο από 01.01.2025 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(7) Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών της Εταιρείας και συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις προαναφερόμενες εταιρείες, και ως εκ τούτου να διενεργούν, για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών, πράξεις που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

(8) Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Α.Ε.» που εδρεύει στην οδό Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 15125, Μαρούσι, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120, ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και ενέκριναν την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως το τελευταίο καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας.

(9) Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την τροποποίηση της διάρκειας του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, και δη, ενέκριναν την τροποποίηση της διάρκειας του Προγράμματος κατά παράταση αυτής για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, ήτοι το τελευταίο να έχει διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία θέσπισής του, δηλαδή από την 22.06.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ήτοι να έχει ημερομηνία λήξης την 22.06.2025. (10) Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι επικύρωσαν την εκλογή της κας Πολυξένης (Ξένιας) Καζόλη, ως προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κας Παναγιώτας (Πέγκυ) Αντωνάκου, για την υπόλοιπη θητεία, ήτοι έως 21.03.2025, η οποία (εκλογή) πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Eταιρείας και το άρθρο 82 του ν. 4548/2018 και υπεβλήθη στις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας (σχετική ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. 3118010/20.11.2023) και της απέδωσαν οριστικά την ιδιότητα του ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους, για το εντέυθεν, μετά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., ήτοι έως την 21.03.2025.

(11) Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, δεν υπήρξαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης