Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

AVAX: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2023

tags :
AVAX: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2023
Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
Την 12.06.2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».
Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, συμμετείχαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 77,523% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 114.983.609 μετοχές. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Η Γενική Συνέλευση με 114.983.609 ψήφους υπέρ (ποσοστό 100% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμμία ψήφο κατά και καμμία αποχή, ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις 2023.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και διανομή μερίσματος.
Η Γενική Συνέλευση με 114.983.609 ψήφους υπέρ (ποσοστό 100% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμμία ψήφο κατά και καμμία αποχή, ενέκρινε τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2023, τον σχηματισμό αποθεματικού του άρθρου 48 του Ν.4172/2013 ποσού 39.605.569,19 ευρώ, αποθεματικό του άρθρου 9 του Ν. 4171/1961 ποσού 9.848.026,59 ευρώ και τακτικό αποθεματικό ποσού 439.535,35 ευρώ, καθώς και την διανομή μερίσματος, συνολικού ποσού 4.449.645,48 ευρώ, για τη χρήση 2023, το οποίο αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα 0,03 ευρώ ανά μετοχή, με καταβολή μετρητών από το ειδικό αποθεματικό άρθρου 48 Ν. 4172/2013.

Θέμα 3ο: Υποβολή της κοινής έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020,για το έτος 2023 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία). 
Η Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπεβλήθη σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία.

Θέμα 4ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017 για το έτος 2023 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).
Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023 υπεβλήθη σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017, χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία.

Θέμα 5ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
Η Γενική Συνέλευση με 114.983.609 ψήφους υπέρ (ποσοστό 100% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμμία ψήφο κατά και καμμία αποχή: Eνέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξε τον Ελεγκτή σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, για τον έλεγχο που διενήργησε στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023.

Θέμα 6ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής της.
Η Γενική Συνέλευση με 114.983.609 ψήφους υπέρ (ποσοστό 100% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμμία ψήφο κατά και καμμία αποχή: Ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Α.Ε.» , Α.Μ. ΕΛΤΕ 007, Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024. H αμοιβή της άνω Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024, θα είναι ανάλογη με την αμοιβή που δόθηκε για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Θέμα 7ο: Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας – Προσθήκη νέου άρθρου. Η Γενική Συνέλευση με 114.691.471 ψήφους υπέρ (ποσοστό 99,75% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), 292.138 ψήφους κατά και καμμία αποχή, αποφάσισε την προσθήκη νέου άρθρου στο Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο θα εξειδικεύει τους όρους και τις προϋποθέσεις των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 8ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.
Η Γενική Συνέλευση με 114.691.471 ψήφους υπέρ (ποσοστό 99,75% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), 292.138 ψήφους κατά και καμμία αποχή, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2023, ύψους 1.200.000,00 ευρώ.

Θέμα 9ο: Καθορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
Η Γενική Συνέλευση με 114.691.471 ψήφους υπέρ (ποσοστό 99,75% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), 292.138 ψήφους κατά και καμμία αποχή, παρείχε προέγκριση για τις αμοιβές των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2024 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025, συνολικού ποσού 1.450.000,00 ευρώ.

Θέμα 10ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
Η Γενική Συνέλευση με 114.691.471 ψήφους υπέρ (ποσοστό 99,75% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), 292.138 ψήφους κατά και καμμία αποχή, παρείχε συμβουλευτική ψήφο στην Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 2023.

Θέμα 11ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του. Η Γενική Συνέλευση με 114.983.609 ψήφους υπέρ (ποσοστό 100% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμμία ψήφο κατά και καμμία αποχή: Ενέκρινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε τριετής, ήτοι έως 11.06.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Tα νέα μέλη του Δ.Σ. έχουν ως εξής:

1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΤΖΑΛΗΣ
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΣΑΡΙΔΗΣ
5. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΣΤΙΟΛΗ
6. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΤΖΑΛΗΣ
7. ΑΘΗΝΟΥΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΗΛΙΑΔΗ
8. ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΙΑΤΗΣ
9. ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ
10.ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΟΝΟΧΑΡΤΖΗ
11. ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θέμα 12ο: Εκλογή νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου.
Η Γενική Συνέλευση με 114.983.609 ψήφους υπέρ (ποσοστό 100% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμμία ψήφο κατά και καμμία αποχή αποφάσισε:
Α) Η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β) Η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη του, εκ των οποίων δύο (2) θα είναι ανεξάρτητα.
Γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1γ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, να ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη σήμερα από τη Γενική Συνέλευση
Δ) Τα μέλη της Επιτροπής να οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1γ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, από μέλη του τα οποία θα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Θέμα 13ο: Τροποποίηση Πολιτικής Αποδοχών των μελών Δ.Σ. της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση με 114.691.471 ψήφους υπέρ (ποσοστό 99,75% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), 292.138 ψήφους κατά και καμμία αποχή, ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Θέμα 14ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση με 114.983.609 ψήφους υπέρ (ποσοστό 100% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμμία ψήφο κατά και καμμία αποχή, χορήγησε την εν θέματι άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.

Θέμα 15ο: Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.
Η Γενική Συνέλευση με 114.983.609 ψήφους υπέρ (ποσοστό 100% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμμία ψήφο κατά και καμμία αποχή, ενέκρινε τη συμμετοχή της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2023.

Θέμα 16ο: Διάφορες ανακοινώσεις.
Ο Πρόεδρος κος Χρήστος Ιωάννου ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με την πορεία των εργασιών και τις προοπτικές του Ομίλου.

Διανομή Μερίσματος για τη Χρήση 2023

Η ΑΒΑΞ ΑΕ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 12.06.2024 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ύψους €0,03 ανά μετοχή για την οικονομική χρήση 2023.
Το ανωτέρω μεικτό ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ποσοστού 5%, ήτοι €0,0015 ανά μετοχή, συνεπώς το καθαρό ποσό του μερίσματος το οποίο θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει σε €0,0285 ανά μετοχή.
Δικαιούχοι λήψης μερίσματος για την οικονομική χρήση 2023 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τρίτης 30.07.2024 (record date), ενώ ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης μερίσματος έχει ορισθεί η Δευτέρα 29.07.2024.
Η απόδοση της χρηματικής διανομής προς τους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Παρασκευή 02.08.2024 ως ακολούθως: Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής
α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα την ενότητα Χ μέρος 2,
β) σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται:
i) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών) και 
ii) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους».

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι κατόπιν της από 12.06.2024 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το εν λόγω διοικητικό όργανο συγκροτήθηκε την 12.06.2024 σε σώμα ως εξής:
1. Χρήστος Ιωάννου, Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Κουβαράς, Αναπληρωτής Πρόεδρος & Εντεταλμένος Σύμβουλος
3. Αικατερίνη Πιστιόλη, Αντιπρόεδρος [Μη Εκτελεστικό Μέλος]
4. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Διευθύνων Σύμβουλος
5. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος
6. Αντώνιος Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος 7. Αθηνά Ηλιάδη, Εντεταλμένη Σύμβουλος
8. Χρίστος Σιάτης, Σύμβουλος [Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος]
9. Μιχαήλ Χατζηπαύλου, Σύμβουλος [Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος]
10. Θεοδώρα Μονοχάρτζη, Σύμβουλος [Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος]
11. Παύλος Κανελλόπουλος, Σύμβουλος [Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος]

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη με τριετή θητεία, ήτοι έως 11.06.2027, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίσθηκαν κατόπιν της διαπίστωσης ότι πληρούν τους όρους ανεξαρτησίας όπως καθορίζονται στο άρθρο 9 του Ν.4706/2020.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης