Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Κλουκίνας - Λάππας: Εγκρίθηκε η σύσταση της Wonder Nest Retail - Ολοκληρώθηκε η απόσχιση του κλάδου βρεφικών ειδών

Κλουκίνας - Λάππας: Εγκρίθηκε η σύσταση της Wonder Nest Retail -  Ολοκληρώθηκε η απόσχιση του κλάδου βρεφικών ειδών
Συστάθηκε η νέα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Wonder Nest Rail Μονοπρόσωπη ΑΕ»
Καταχωρήθηκε κι επίσημα στο ΓΕΜΗ η αποσχισθείσα από την Κλουκίνας Λάππας, «Wonder Nest Retail Μονοπρόσωπη ΑΕ», καθώς δόθηκε το πράσινο φως για το καταστατικό της νέας εταιρείας.
Αναλυτικότερα:

Η «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Δ.Τ. «ΚΛΜ Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 002052601000 (εφεξής «η Εταιρεία» ή «η Διασπώμενη») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια των αποφάσεων της από 26.4.2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και δυνάμει της υπ’ αριθ. 3294747ΑΠ/30-05-2024 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 30.5.2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4194361 (ΑΔΑ: 9Ρ3146ΝΛΣΞ-ΙΣ7), εγκρίθηκε η διάσπαση της Εταιρείας με απόσχιση του εμπορικού κλάδου βρεφικών και παιδικών ειδών (ο «Κλάδος») της Εταιρείας και εισφορά του σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί ως 100% θυγατρική της Διασπώμενης, μέσω της διάσπασης με απόσχιση του Κλάδου (η «Επωφελούμενη»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν (η «Διάσπαση»).
Η έγκριση της Διάσπασης επιφέρει τα εξής αποτελέσματα:
(α) Συστάθηκε νέα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WONDER NEST RETAIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ 177536201000 και διακριτικό τίτλο «WONDER NEST RETAIL» (εφεξής η «Επωφελούμενη») και εγκρίθηκε το Καταστατικό της.
Η απόφαση της έγκρισης της σύστασης της εν λόγω εταιρείας και του Καταστατικού της, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 30.05.2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4194475.
(β) Η Διασπώμενη κατέστη μοναδική μέτοχος της Επωφελούμενης «WONDER NEST RETAIL», λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών που θα εκδοθούν στην Επωφελούμενη και ειδικότερα έξι εκατομμύρια εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα πέντε (6.117.865) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η καθεμία.
(γ) Η Επωφελούμενη Εταιρεία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σ' αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) του Κλάδου, όπως αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και διαμορφώνεται μέχρι την 30.5.2024, ήτοι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης.
Σημειώνεται ότι σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της ως άνω διάσπασης, οι μετοχές της Διασπώμενης θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης