Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Motor Oil: Στις 19 Ιουνίου η τακτική Γ.Σ. για μέρισμα - ρεκόρ 1,8 ευρώ και εκλογή Δ.Σ.

tags :
Motor Oil: Στις 19 Ιουνίου η τακτική Γ.Σ. για μέρισμα - ρεκόρ 1,8 ευρώ και εκλογή Δ.Σ.
Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό που έχει διανείμει η Motor Oil από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Στις 19 Ιουνίου 2024 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Motor Oil, η οποία μεταξύ άλλων αναμένεται να εγκρίνει την πρόταση για τη διανομή μερίσματος - ρεκόρ, συνολικού ποσού 199,4 εκατ. ευρώ ή 1,80 ευρώ ανά μετοχή.
Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό που έχει διανείμει η Motor Oil από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023) σε ενοποιημένη και μη βάση,
  συμπεριλαμβανομένης της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018, των δηλώσεων των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου
  που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και τον Ν. 4706/2020, της Έκθεσης
  Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2023 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών.
 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2023 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018), απαλλαγή των Ορκωτών
  Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβολή της έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού
  Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Νόμου 4706/2020.
 3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.
 4. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.
 5. Έγκριση διάθεσης κερδών και μερίσματος για τη χρήση 2023.
 6. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2024.
 8. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.
 9. Διανομή σε μέλη του Δ.Σ. και ανώτατα διευθυντικά στελέχη μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2023 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
 10. Διανομή στο Προσωπικό μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2023 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
 11. Λήψη απόφασης δέσμευσης κερδών εις νέον ποσού €3.528.063,04 από τα αποτελέσματα χρήσης 2023 και μετατροπή αυτών σε έκτακτα φορολογηθέντα αποθεματικά για την κάλυψη του 100% της Ιδίας Συμμετοχής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας των Μονάδων Ατμοσφαιρικής Απόσταξης και Αλκυλίωσης του Διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 131731/ ΥΠΕ/7/00031/Ε/Ν.4399/2016/ 18-12-2019 Απόφαση Υπαγωγής.
 12. Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης αποδοχών των Μελών Δ.Σ. για την οικονομική Χρήση 2023 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του
  Νόμου 4548/2018.
 13. Έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.
 14. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης