Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Ακρίτας: Οι αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Ακρίτας: Οι αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
Η ανακοίνωση της Εταιρείας 
Σχετικά Άρθρα
Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χ.Α, ότι την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκρ. Οικονόμου 3, στην οποία παρέστησαν εμπρόθεσμα 9 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 10.367.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, σε σύνολο τριάντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων (33.393.914) μετοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται:
α) δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές και
β) είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τέσσερις (20.393.914) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 79,746% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Στη συνέχεια ακολούθησε η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Επί του 1ου θέματος: Υποβολή προς έγκριση των Ατομικών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσεως 2023, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2023 και ανάγνωση των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2023 - 31.12.2023
Η ΓΣ ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2023, τα Αποτελέσματα Χρήσης και των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2023-31.12.2023, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

Επί του 2ου θέματος: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την περίοδο 1.1.2023-31.12.2023
Η ΓΣ ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την περίοδο 1.1.2023- 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Επί του 3ου θέματος: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023
Η ΓΣ απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.

Επί του 4ου θέματος: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 1.1.2024-31.12.2024 και προσδιορισμός της αμοιβής τους
Εγκρίθηκε η εκλογή της Εταιρείας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών KSi Greece για τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 2024 και ορίστηκε αμοιβή που δεν θα ξεπερνά το ποσό των 45.000,- €..
Συγκεκριμένα η ΓΣ εξέλεξε έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, μέλη της ως άνω Εταιρείας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών KSi Greece.

Επί του 5ου θέματος: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. θ) του Ν. 4449/2017
Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν αναφορικά με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, στην οποία περιλαμβάνεται και η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρία.
Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023 και, ως εκ τούτου, δεν ακολουθεί ψηφοφορία.

Επί του 6ου θέματος: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023
Υποβλήθηκε προς συζήτηση η ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προς το διοικητικό συμβούλιο, να τεθεί υπόψη της γενικής συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023.

Επί του 7ου θέματος: Υποβολή προς τη ΓΣ Έκθεσης από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ έθεσαν υπόψη των μετόχων στη Γενική Συνέλευση Έκθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, για τα πεπραγμένα αυτών κατά την εταιρική χρήση 2023.

Επί του 8ου θέματος: Υποβολή προς τη ΓΣ, για έγκριση εκ νέου, της Πολιτικής Αποδοχών Υποβλήθηκε προς συζήτηση η ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προς το διοικητικό συμβούλιο, να τεθεί υπόψη της γενικής συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023 

Επί του 9ου θέματος Διάφορες ανακοινώσεις: Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης