Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Μοτοδυναμική: Διανομή μερίσματος 0,12 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2023

Μοτοδυναμική: Διανομή μερίσματος 0,12 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2023
Οι ανακοινώσεις της Εταιρείας 
Σχετικά Άρθρα
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») γνωστοποιεί στους μετόχους της, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας που έλαβε χώρα με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («Χρηματιστήριο Αθηνών»), που βρίσκεται στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών αρ. 110, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, την 23η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 12.00 μ.μ., αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 3.618.000,00 από τα κέρδη εις νέον με 31.12.2023, ήτοι η διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 0,12 ανά μετοχή (μικτό ποσό).
Ωστόσο, δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές της Εταιρίας, που ήδη ανέρχονται σε 490.699, δεν λαμβάνουν μέρισμα, το τελικό ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή (ανερχόμενο αρχικά σε ευρώ 0,12) προσαυξάνεται στο ποσό των ευρώ 0,12198534 ανά μετοχή [δηλαδή προσαυξάνεται κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 490.699 ίδιες μετοχές συνολικού ύψους ευρώ 58.883,88 τις οποίες (ίδιες μετοχές) θα κατέχει η Εταιρία κατά την 28.05.2024, ήτοι κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος].
Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013 όπως ισχύει, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος εκ ποσοστού 5% και συνεπώς το καθαρό ποσό μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 0,115886076 ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») την 29.05.2024 («record date»).
Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος θα είναι η 28.05.2024 και η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα γίνει την 03.06.2024, από την πληρώτρια Τράπεζα «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» («ALPHA BANK») ως ακολούθως:

1. Mέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας ALPHA BANK.

Μετά την 31.12.2024 η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται μόνο από τα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Μαρούσι, Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κα Βενετία Ματθαίου, τηλ.: 2106293512, v.matheou@motodynamics.gr). 2106293586, φαξ: 2106293503, e-mail: Διευκρινίζεται στους κ.κ. Μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης του υπολοίπου μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (250 περ. 15 ΑΚ) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά την παραγραφή τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα την 23η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 12.00 μ.μ. και η οποία πραγματοποιήθηκε με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («Χρηματιστήριο Αθηνών»), που βρίσκεται στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών αρ. 110, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία 97,5438% των εκπροσωπούμενων μετοχών (22.753.725 ψήφοι υπέρ, 572.913 ψήφοι κατά και 29 ψήφοι αποχής), ήτοι με ποσοστό 76,7169% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (μη συνυπολογιζομένων των υφιστάμενων 490.699 ιδίων μετοχών), κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπεβλήθη κατόπιν αντίστοιχης αιτιολογημένης πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου (λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου) αποτελούμενου από δεκατρία (13) μέλη και συγκεκριμένα τους κ.κ. Θεόδωρο Ακίσκαλο του Αριστομένη, Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή του Στέφανου, Λευκοθέα Βαράγκη του Θεμιστοκλή, Ελένη Βρεττού του Χρήστου, Αλέξανδρο Διογένους του Γεώργιου, Στέφανο Θεοδωρίδη του Βασίλειου, Πάρη Κυριακόπουλο του Οδυσσέα, Κωνσταντίνο Μητρόπουλο του Σωτήριου, Αμαλία Μόφορη του Μιχαήλ, Ειρήνη Μπαρδάνη του Φλώριου, Νικόλαο Παγιασλή του Πάνου, Ιωάννη - Στυλιανό Ταβουλάρη του Νικόλαου, Σωτήριο Χατζίκο του Δημήτριου, και ο ορισμός επτά (7) μελών εξ αυτών και ειδικότερα των κ.κ. Θεόδωρου Ακίσκαλου, Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή, Αλέξανδρου Διογένους, Στέφανου Θεοδωρίδη, Κωνσταντίνου Μητρόπουλου, Αμαλίας Μόφορη και Ειρήνης Μπαρδάνη ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020, με θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τριετή, λήγουσα την 23.05.2027 δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Επιπλέον, η Εταιρία ανακοινώνει ότι την 23.05.2024 και ώρα 15:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5§2 του ν. 4706/2020. Μετά την παραπάνω συγκρότηση σε σώμα, το Δ.Σ. της Εταιρίας έχει ως εξής:

1. Πάρης Κυριακόπουλος του Οδυσσέα και της Αναστασίας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
2. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής του Στέφανου και της Άννας Μαίρης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
3. Ιωάννης - Στυλιανός Ταβουλάρης του Νικόλαου και της Βασιλικής, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
4. Θεόδωρος Ακίσκαλος του Αριστομένη και της Χίλντα Άννας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5. Λευκοθέα Βαράγκη του Θεμιστοκλή και της Ελένης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. Ελένη Βρεττού του Χρήστου και της Ευτυχίας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Αλέξανδρος Διογένους του Γεώργιου και της Άννας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
8. Στέφανος Θεοδωρίδης του Βασίλειου και της Πηνελόπης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
9. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτήριου και της Ειρήνης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
10. Αμαλία Μόφορη του Μιχαήλ και της Καλλιόπης Μαργαρίτας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
11. Ειρήνη Μπαρδάνη του Φλώριου και της Παναγιώτας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
12. Νικόλαος Παγιασλής του Πάνου και της Μαρίας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
13. Σωτήριος Χατζίκος του Δημήτριου και της Ελπινίκης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την 23.05.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Επίσης, στην ως άνω συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίστηκαν εκ νέου οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρίας.

Διάθεση μετοχών

Η «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα την 23η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 12.00 μ.μ. και η οποία πραγματοποιήθηκε με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («Χρηματιστήριο Αθηνών»), που βρίσκεται στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών αρ. 110, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (23.273.638 ψήφοι υπέρ, 53.000 ψήφοι κατά και 29 ψήφοι αποχής), ήτοι με ποσοστό 99,7726% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και 78,4699% επί του μετοχικού κεφαλαίου (μη συνυπολογιζόμενων των υφιστάμενων 490.699 ιδίων μετοχών), η διάθεση, έως την 31.12.2024, έως 67.442 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει ή/και θα αποκτήσει η Εταιρία σε διευθυντικά στελέχη αυτής και των θυγατρικών της εταιριών (χωρίς υποχρέωση διακράτησης), ως επιμίσθιο (bonus), με σκοπό την επιβράβευσή τους για τις προσπάθειές τους και τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών κατά το έτος 2023 και, επιπλέον, κατά την ίδια ως άνω πλειοψηφία, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 114, παρ. 2, του Ν. 4548/2018.

Δείτε εδώ όλες τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.


www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης