Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2023

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2023
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
Στην Αθήνα, στις 23 Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 04:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000 (εφεξής «Εταιρεία»), με φυσική παρουσία των μετόχων στο Ξενοδοχείο WYNDHAM GRAND ATHENS, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, αρ. 2, Αθήνα, Τ.Κ. 10437, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, 52 μέτοχοι, κάτοχοι 323.782.261 μετοχών επί συνόλου 375.241.586 μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 86,29% επί του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
Ενέκριναν, με 323.707.323 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,98% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (323.782.261 ψήφοι), τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2023 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Oρκωτών Eλεγκτών – Λογιστών. Κατά: 30.000 ψήφοι, ήτοι 0,01% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 44.938 ψήφοι, ήτοι 0,01% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2ο: Έγκριση διανομής τμήματος αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων.
Ενέκριναν, με 323.752.261 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (323.782.261 ψήφοι), τη διάθεση τμήματος αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων, για την καταβολή ποσού €1.458.405 σε είκοσι δύο (22) στελέχη-μισθωτούς της Εταιρείας, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και τρία (3) εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και για τη διανομή μερίσματος, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας, ποσού τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,04) ανά μετοχή. Μετά την προβλεπόμενη στον νόμο παρακράτηση φόρου ποσοστού 5%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,038 ανά μετοχή. Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία, με το Οικονομικό Ημερολόγιο, ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 25.06.2024, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίζεται η 26.06.2024, ενώ η διαδικασία καταβολής μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την 01.07.2024. Τέλος, παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση των αποφάσεων. Κατά: 30.000 ψήφοι, ήτοι 0,01% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 3ο: Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και απαλλαγή, κατ’ άρθρο 117 του ν.4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).
Ενέκριναν, με 323.707.323 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,98% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (323.782.261 ψήφοι), τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023 και απάλλαξαν τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη εταιρική χρήση 2023. Κατά: 30.000 ψήφοι, ήτοι 0,01% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 44.938 ψήφοι, ήτοι 0,01% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4548/2018.
Ενέκριναν, με 323.748.461 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (323.782.261 ψήφοι), τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και ενέκριναν την προκαταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2025. Κατά: 33.800 ψήφοι, ήτοι 0,01% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 5ο: Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) (άρθρο 112 του ν.4548/2018)
Ενέκριναν, με 322.926.999 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,74% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (323.782.261 ψήφοι), την Έκθεση Αποδοχών οικονομικού έτους 2023 (του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει), κατ’ άρθρο 117 παρ. 1 περ. ζ’ του ν.4548/2018, όπως ισχύει. Κατά: 855.262 ψήφοι, ήτοι 0,26% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 6ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και έγκριση της αμοιβής αυτής.
Ενέκριναν, με 323.752.261 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (323.782.261 ψήφοι), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας PriceWaterhouseCoopers «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου εταιρικής χρήσης 2024, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, με αμοιβή σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της προς την Εταιρεία, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:
α) Μέχρι ποσού €248.000 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της ίδιας ως άνω χρήσης (01.01.2024 – 31.12.2024), συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4706/2020 (και, ενδεχομένως, της διατύπωσης γνώμης, πέραν των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 152 του ν. 4548/2018, για την περίπτωση ε’ της ιδίας παραγράφου για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των επιτροπών της Εταιρίας, σύμφωνα με τις ερωτήσεις και απαντήσεις (Q&As) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 428/21.02.2022 και την Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 425/21.02.2022).
β) Μέχρι ποσού €51.500 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2024, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 65α του ν.4174/2013.
γ) Μέχρι ποσού €10.850 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την τήρηση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου – European Single Electronic Format (ESEF) (XBRL) (ν.3556/2007, άρθρο 4, παράγραφος 10, όπως ισχύει).
δ) Μέχρι ποσού €52.000 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την παροχή βεβαίωσης περιορισμένης διασφάλισης σχετικά με τις πληροφορίες βιωσιμότητας που περιλαμβάνονται σε έκθεση βιωσιμότητας της Εταιρείας, για τη χρήση 2024, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ, της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ και της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ, όσον αφορά στην υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες, που απαιτεί δέσμευση παροχής περιορισμένης διασφάλισης σχετικά με τις πληροφορίες βιωσιμότητας. Ο διορισμός της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρείας για το συγκεκριμένο έργο και η σχετική αμοιβή της συναρτώνται με την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της ως άνω Οδηγίας.
ε) Μέχρι ποσού €4.500 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την επισκόπηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2024.
στ) Μέχρι ποσού €4.000 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο και τη βεβαίωση της τήρησης από την Εταιρεία των χρηματοοικονομικών δεικτών, για τη χρήση 2024, κατά τη σχετική υποχρέωση που αυτή υπέχει, βάσει των δανειακών υποχρεώσεών της, και δη βάσει του Προγράμματος του κοινού ομολογιακού δανείου που εκδόθηκε από την Εταιρεία δυνάμει των από 5.11.2021 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου της, ποσού €250.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, με ετήσιο επιτόκιο 2,45%, διαιρούμενου σε 250.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστη, οι οποίες διατέθηκαν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, με καταβολή μετρητών και εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστήριου Αθηνών, σύμφωνα με το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 3/935/08.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κατά: 30.000 ψήφοι, ήτοι 0,01% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 7ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του. Εξέλεξαν, με 322.961.291 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,75% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (323.782.261 ψήφοι), ως μέλη του νέου δεκατριμελούς (13 μέλη) Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:
1) Μιχαήλ Στασινόπουλο του Νικολάου,
2) Δημήτριο Κυριακόπουλο του Γεωργίου,
3) Νικόλαο Καραμπατέα του Ευστρατίου,
4) Παναγιώτη Λώλο του Χαραλάμπους,
5) Κωνσταντίνο Κατσαρό του Γεωργίου,
6) Χρήστο – Αλέξη Κομνηνό του Κωνσταντίνου,
7) Ηλία Στασινόπουλο του Νικολάου,
8) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου,
9) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου,
10) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη,
11) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου,
12) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα,
13) Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου, αφού, μεταξύ των άλλων, διαπιστώθηκε, κατόπιν της, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 01.05.2024 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 23.05.2024, που αναρτήθηκε, στις 01.05.2024, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholdersmeetings/, και βασίστηκε στην από 19.04.2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, ότι τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούν όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντίστοιχα, δηλαδή της νόμιμης σύνθεσής του, και ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας. Επίσης, όρισαν εκ των ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους εξής: (α) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, (γ) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα, και (δ) Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου, αφού διαπιστώθηκε, κατόπιν της, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 01.05.2024 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση, που αναρτήθηκε, στις 01.05.2024, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholdersmeetings/ και βασίστηκε στην από 19.04.2024 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ.
(α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη,
(β) Πλουτάρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου,
(γ) Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα, και
(δ) Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.
Η θητεία των Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 23.05.2025, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ’ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία. Κατά: 820.970 ψήφοι, ήτοι 0,25% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 8ο: Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.
Όρισαν εκ νέου, με 323.752.261 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (323.782.261 ψήφοι), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τη θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή ετήσια, και αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας, στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αντίστοιχα, ο δε Πρόεδρός της θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Κατά: 30.000 ψήφοι, ήτοι 0,01% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 9ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Ενέκριναν, με 323.752.261 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (323.782.261 ψήφοι), την παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Κατά: 30.000 ψήφοι, ήτοι 0,01% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 10ο: Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4548/2018 και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Με 322.928.040 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,74% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (323.782.261 ψήφοι):
(α) Ενέκριναν τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4548/2018 (εφεξής «Πρόγραμμα»), με τους ακόλουθους όρους και χαρακτηριστικά:
i) Κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων διατιθέμενων μετοχών: Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικοί Διευθυντές και λοιπά ανώτατα ή και ανώτερα διοικητικά στελέχη και εργαζόμενοι της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, καθώς και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση (εφεξής «Δικαιούχοι»). 
ii) Αριθμός και είδος διατιθέμενων μετοχών: Έως 37.524.158 ίδιες, κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, άυλες μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 10% του τρέχοντος καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
iii) Στόχος Προγράμματος: Η επιβράβευση της συνεισφοράς των Δικαιούχων – στελεχών της Εταιρείας στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, η διακράτηση αυτών, αλλά και η προσέλκυση και διατήρηση νέων αξιόλογων και ικανών στελεχών, προς εξυπηρέτηση και διασφάλιση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητας της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. 
iv) Δομή Προγράμματος: Το Πρόγραμμα θα είναι κυλιόμενο και θα αποτελείται από τρεις (3) επιμέρους διαδοχικούς κύκλους ετήσιας διάρκειας (συμπίπτουσας με την εταιρική χρήση) έκαστος (εφεξής «Κύκλος»), ο πρώτος εκ των οποίων θα αντιστοιχεί σε ολόκληρο το έτος 2024 και θα λήγει στις 31.12.2024, καθένας δε από τους επόμενους Κύκλους θα εκκινεί διαδοχικά μετά τη λήξη του αμέσως προηγούμενου. 
v) Προϋποθέσεις διάθεσης: Η διάθεση μετοχών στους Δικαιούχους, ως και ο αριθμός μετοχών που θα διατεθούν σε έκαστο εξ αυτών, θα εξαρτώνται από την επίτευξη προκαθορισμένων (εταιρικών και ατομικών) στόχων χρηματoοικονομικής απόδοσης της Εταιρείας (σε ενοποιημένη βάση), κατά κύριο λόγο με κριτήριο τη λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA / a-EBITDA). 
vi) Αναβολή: Η απόδοση του συνόλου των μετοχών που αντιστοιχούν σε κάθε Κύκλο στους σχετικούς Δικαιούχους θα αναβάλλεται για περίοδο τριών (3) ετών μετά τη λήξη της διάρκειας του εν λόγω Κύκλου. Είναι δυνατή η εφαρμογή ρυθμίσεων αρνητικής αμοιβής (malus) έως και το 100% των μετοχών καθ’ όλη τη διάρκεια της αναβολής. Οι ρυθμίσεις αρνητικής αμοιβής (malus) επιφέρουν τη μείωση ή τον μηδενισμό του αριθμού διατιθέμενων μετοχών. Τα κριτήρια αναβολής δύνανται να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τη διάπραξη σημαντικού παραπτώματος ή σοβαρού σφάλματος εκ μέρους Δικαιούχου, το οποίο επέφερε σημαντική οικονομική απώλεια ή ζημία, σοβαρή επιδείνωση επιδόσεων της Εταιρίας ή/και σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις ή ζημία στη φήμη αυτής ή/και την επιβολή κυρώσεων στην Εταιρεία. 
vii) Οικειοθελής παροχή: Το Πρόγραμμα θεωρείται οικειοθελής παροχή, καταβαλλόμενη από ελευθεριότητα της Εταιρείας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς ωστόσο να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κεκτημένα δικαιώματα. 
viii) Πολιτική Αποδοχών: Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προσώπων υπαγόμενων στο πεδίο της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας (όπως εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικοί Διευθυντές και τυχόν αναπληρωτές αυτών), ως Δικαιούχων, θα λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της Πολιτικής Αποδοχών και θα τελεί υπό τους εκεί σχετικούς προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις.

(β) Εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί κατά την κρίση του σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και του Προγράμματος, υπό τους ανωτέρω όρους, όπως να ορίζει τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος, να καθορίζει τους Δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης (ενδεικτικά να θέτει τους εκάστοτε εταιρικούς και, κατά περίπτωση, ατομικούς στόχους ως προϋπόθεση για τη διανομή των μετοχών, τα κριτήρια ή/και τη διαδικασία για τον προσδιορισμό του τρόπου κατανομής των μετοχών στα σχετικά πρόσωπα, κ.λπ.), σύμφωνα πάντοτε με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών (αναφορικά με Δικαιούχους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της), τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας (εφόσον είναι αρμόδια, κατά περίπτωση) και τον νόμο, και να τροποποιεί τα ως άνω, καθώς και να αναθέτει μέρος των εξουσιών που του ανατίθενται κατά τα ανωτέρω σε ένα ή περισσότερα μέλη του. Κατά: 854.221 ψήφοι, ήτοι 0,26% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 11ο: Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την υλοποίησή του. Με 323.748.461 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (323.782.261 ψήφοι): (Α) Ενέκριναν σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας (εφεξής «Πρόγραμμα»). Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου Προγράμματος έχουν ως εξής:
α) Ανώτατος αριθμός μετοχών: υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 37.524.158 (375.241.586 Χ 10%) μετοχές.
β) Εύρος τιμής κτήσης ιδίων μετοχών: μεταξύ €0,39 (κατώτατη τιμή) και €6,00 (ανώτατη τιμή), ανά μετοχή.
γ) Διάρκεια του Προγράμματος: για χρονικό διάστημα μέχρι και είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και τη ρευστότητα της Εταιρείας.
δ) Σκοπός του Προγράμματος: η επιδίωξη και υλοποίηση κάθε νόμιμου σκοπού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και ακύρωσης των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, της διάθεσής τους στο προσωπικό ή και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή και εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρείας (και σύμφωνα και με το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, όπως εκάστοτε ισχύει).

(Β) Εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί, κατά την κρίση του, καθορίζοντας και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω, τηρώντας το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Κατά: 33.800 ψήφοι, ήτοι 0,01% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 12ο: Αποδέσμευση ειδικού φορολογηθέντος αποθεματικού σχηματισθέντος / δεσμευθέντος για την κάλυψη ιδίας συμμετοχής επένδυσης της Εταιρείας που είχε υπαχθεί στον ν.3299/2004 – δέσμευση ποσού σε έκτακτο ειδικό αποθεματικό για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής επένδυσης της Εταιρείας υπαχθείσας στον αναπτυξιακό ν.4399/2016 ενισχυόμενου κόστους €27.114.700,00.
Ενέκριναν, με 323.752.261 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,99% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων (323.782.261 ψήφοι), τη δέσμευση ποσού €3.424.603,25 από Φορολογημένα Κέρδη εις Νέο Προηγούμενων Χρήσεων και την αποδέσμευση του ποσού των €2.962.891,75 εκ του φορολογημένου ειδικού αποθεματικού για την κάλυψη ιδίας συμμετοχής για την προαναφερθείσα επένδυση που είχε εγκριθεί βάσει του ν.3908/2011, και την εκ νέου δέσμευσή του, ήτοι τη δέσμευση συνολικού ποσού €6.387.495,00, σε ειδικό λογαριασμό, και δη στο φορολογηθέν έκτακτο ειδικό αποθεματικό που έχει σχηματισθεί για τον σκοπό αυτό δυνάμει σχετικής απόφασης επί του 13ου θέματος ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 24.05.2023, για την κάλυψη της Ιδίας Συμμετοχής της Εταιρείας στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης υπ’ αριθμ. ΑΠ 65804/28-06-2022 ΥΠΕ/7/00047/Ε/Ν.4399/2016 του Ν.4399/2016, το οποίο σχηματισθέν φορολογηθέν έκτακτο ειδικό αποθεματικό δεσμεύεται σε ειδικό λογαριασμό, όπως προαναφέρθηκε, και δεν δύναται να διανεμηθεί πριν από την παρέλευση επτά (7) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της εν λόγω επένδυσης. Κατά: 30.000 ψήφοι, ήτοι 0,01% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι 0,00% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 13ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος της απελθούσας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Βασίλειος Λουμιώτης, ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις Συστάσεις (αριθμ. πρωτοκόλλου 1302/28.04.2017 και αριθμ. πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και παρουσίασε την από 05.03.2024 Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholdersmeetings/). Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

Θέμα 14ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε και έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, η οποία έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholdersmeetings/). Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

Θέμα 15ο: Διάφορες ανακοινώσεις. Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης