Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Noval Property: Στις 12/6 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος

Noval Property: Στις 12/6 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος
Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
Σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 και το Καταστατικό της εδρεύουσας στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2 – 4, Τ.Κ. 11527) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «NOVAL PROPERTY», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000 (εφεξής η «Εταιρεία»), και μετά την από 22.05.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση («Γενική Συνέλευση»), η οποία θα λάβει χώρα την 12η Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., με φυσική παρουσία των μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023-31.12.2023), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρείας.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2023 και διανομής μερίσματος.

Θέμα 3ο: Έγκριση, κατ’ άρθρον 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης, η οποία έλαβε χώραν κατά την εταιρική χρήση 2023 και απαλλαγή, κατ’ άρθρον 117 του Ν.4548/2018, της Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα ως άνω μέλη κατά την χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, συμφώνως με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν.4548/2018.

Θέμα 5ο: Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2023 (άρθρο 112 του Ν.4548/2018).

Θέμα 6ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2024 και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Θέμα 7ο: Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2024.

Θέμα 8ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.

Θέμα 9ο: Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, καθώς και ορισμός των μελών της, σε περίπτωση κατά την οποίαν αυτή οριστεί ανεξάρτητη, συμφώνως με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Θέμα 10ο: Παροχή αδείας, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών της Viohalco και τρίτων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 11ο: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Θέμα 12ο : Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουνίου 2024, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση με φυσική παρουσία των μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως περιγράφεται κατωτέρω, την 19η Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα.
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 2 του Ν.4548/2018.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης