Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Noval Property: Το χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής των μετοχών

Noval Property: Το χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής των μετοχών
Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
Στις 29 Μαΐου (έως 31 Μαΐου 2024) ξεκινά η Δημόσια Προσφορά για την εισαγωγή της Noval Property στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε από την Επ. Κεφαλαιαγοράς.
Η εταιρεία θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού έως 17.388.025 νέες, κοινές, ονομαστικές, άυλες με δικαίωμα ψήφου μετοχές της, ονομαστικής αξίας 2,50 ευρώ, οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό έως 43,470 εκατ. ευρώ. 
Συγκεκριμενα, το δελτίο αναφέρει:
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «NOVAL PROPERTY» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 22.05.2024 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 22.05.2024 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (EE) 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αναφορικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») έως 17.388.025 νέων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €2,50 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό έως €43.470.062,50, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με δυνατότητα μερικής κάλυψης (η «Αύξηση»), και την εισαγωγή υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης του κριτηρίου επαρκούς διασποράς (η «Εισαγωγή») του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας (οι «Μετοχές»), προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»), δυνάμει της από 17.05.2024 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου (το «Δ.Σ.») της Εταιρείας κατ’ ενάσκηση της παρασχεθείσας, με την από την 04.09.2023 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εξουσιοδότησης προς αυτό.
Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα προσαρμοσθεί περαιτέρω, βάσει της μετατροπής σε κοινές, ονομαστικές άυλες μετά ψήφου Μετοχές της Εταιρείας, των κοινών και υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμων ονομαστικών ομολογιών (η «Μετατροπή») που εκδόθηκαν δυνάμει του κοινού και υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμου ομολογιακού δάνειου (το «ΜΟΔ»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 3156/2003, το πρόγραμμα του οποίου η Εταιρεία υπέγραψε στις 05.10.2023 δυνάμει της από 04.09.2023 απόφασης της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μέτοχων της και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτής από 06.09.2023 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας, το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου, κατά την ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου, ήτοι την 22.05.2024 (η «Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου»), ανέρχεται σε €10,050 εκατ. και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (η «EBRD»).
Η Μετατροπή θα πραγματοποιηθεί κατά την ίδια ημερομηνία με την πιστοποίηση καταβολής από το Δ.Σ. της Εταιρείας του ποσού της Αύξησης με αμέσως επόμενη απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, με την έκδοση 1.576.769 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €2,50 εκάστη (οι «Εκ Μετατροπής Μετοχές»), σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ και με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης, οι οποίες θα αναληφθούν στο σύνολό τους από την EBRD και δεν αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Προσφοράς.
Το Ενημερωτικό Δελτίο δεν αφορά στη Μετατροπή καθώς και στην έκδοση και διάθεση των Εκ Μετατροπής Μετοχών. Το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας (ήτοι, 107.467.164 υφιστάμενες κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου Μετοχές, έως 17.388.025 Νέες Μετοχές και 1.576.769 Εκ Μετατροπής Μετοχές, με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης), δηλαδή έως 126.431.958 Μετοχές, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., δυνάμει της από 04.09.2023 απόφασης της έκτακτης αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα 4.5 «Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής Κινητών Αξιών» του Ενημερωτικού Δελτίου.  Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:
Στιγμιότυπο_οθόνης_2024-05-22_200908.png

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.
Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και τον ιστότοπο της Εταιρείας. Στην περίπτωση που η έκδοση οριστικής απόφασης περί της Εισαγωγής από το Χ.Α. σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, η Αύξηση και η Δημόσια Προσφορά θα ματαιωθούν και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς και οι επενδυτές δεν θα λάβουν Νέες Μετοχές της Εταιρείας.

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, ήτοι η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία», «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», «ΑΛΦΑ Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία», και «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», με την ιδιότητα τους ως κατασκευαστές, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του Νόμου 4514/2018 και του άρθρου 8 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 147/27.07.2018 σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων, ανακοινώνουν ότι σε συνεργασία με την εκδότρια εταιρεία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εκδότρια»), έχουν προβεί σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς-στόχου των έως 17.388.025 Νέων Μετοχών που διατίθενται με Δημόσια Προσφορά (εφεξής οι «Μετοχές Δημόσιας Προσφοράς») ως εξής:
(i) Η δυνητική αγορά-στόχος των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς καταλαμβάνει επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, επαγγελματίες πελάτες, και ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στον Ν. 4514/2018, όπως ισχύει, με τουλάχιστον βασική γνώση και εμπειρία για τις Μετοχές Δημόσιας Προσφοράς, με τουλάχιστον μέτρια ανοχή στους κινδύνους αναφορικά με τις Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς, ανεξαρτήτως χρονικού ορίζοντα επένδυσης και με επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου, το εισόδημα μέσω της απόληψης μερισμάτων ή/και την αντιστάθμιση κινδύνου.
(ii) Όλα τα δίκτυα διανομής των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι, επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για επενδυτές της δυνητικής αγοράς στόχου.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης