Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Prodea: Πρόταση μερίσματος 0,247 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2023 - Στις 11/6 η Γενική Συνέλευση

tags :
Prodea: Πρόταση μερίσματος 0,247 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2023 - Στις 11/6 η Γενική Συνέλευση
Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, καθώς και του άρθρου 11 του καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 21.05.2024, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 11.06.2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ., η οποία θα διεξαχθεί στην έδρα της Εταιρείας, στην οδό Χρυσοσπηλιωτίσσης αριθμός 9, ΤΚ 10560, στην Αθήνα, με παράλληλη δυνατότητα όσων Μετόχων το επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς φυσική παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης , σύμφωνα με τα άρθρα 120 παρ. 3 και 125 του Ν. 4548/2018, καθώς και το άρθρο 11 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.
2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2023, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Διανομή κερδών.
3. Υποβολή προς ενημέρωση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ΄ του Ν. 4449/2017 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
4. Υποβολή προς ενημέρωση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023. 
6. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
7. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. 
8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018. 
9. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024.
10. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2024, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους.
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
12. Καθορισμός του είδους, της θητείας και του αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή τρίτου προσώπου ανεξάρτητου προς την Εταιρεία, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
13. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαρτίας και εξ’ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 19 Ιουνίου2024 ημέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00μ.μ., η οποία θα διεξαχθεί στην έδρα της Εταιρείας, στην οδό Χρυσοσπηλιωτίσσης αριθμός 9, ΤΚ 10560, στην Αθήνα, με παράλληλη δυνατότητα όσων Μετόχων το επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς φυσική παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης όπως περιγράφεται κατωτέρω, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.
Σύμφωνα με τα άρθρα 120 παρ. 3 και 125 του Ν. 4548/2018, καθώς και το άρθρο 11 παρ. 5 του καταστατικού της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 11.06.2024 καθώς και τυχόν επαναληπτική αυτής θα διεξαχθεί στην έδρα της Εταιρείας, στην οδό Χρυσοσπηλιωτίσσης αριθμός 9, ΤΚ 10560, στην Αθήνα, με παράλληλη δυνατότητα όσων Μετόχων το επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς φυσική παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης κατά την προβλεπόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία.

Πρόταση διανομής μερίσματος € 0,247 ανά μετοχή για το 2023

Η Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο (το «Δ.Σ.»), στην από 21.05.2024 συνεδρίαση του, αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την 11.06.2024, τη διανομή μερίσματος 0,247 Ευρώ ανά μετοχή (καθαρό) για τη χρήση 2023. Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους € 0,110 σε συνέχεια της από 05.12.2023 απόφασης του Δ.Σ., το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 0,137 ευρώ / μετοχή (καθαρό). Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα και η ημερομηνία έναρξης καταβολής του, καθώς και η πληρώτρια τράπεζα θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό ευθύς μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης