Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΑΔΜΗΕ: Νέος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Χ. Ξύδης

tags :
ΑΔΜΗΕ: Νέος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Χ. Ξύδης
Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
Η «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο ιστ (ββ) και άρθρο 21), του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα ακόλουθα:

Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος - Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Ανακοινώνεται, ότι κριθηκε σκόπιμη η αξιοποίηση της δυνατότητας που παρέχει ο Νόμος, περί εκλογής νέου προσωρινού μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, δεδομένου και του γεγονότος ότι δεν είχαν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη κατά την 6η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20η/12/2023 οπότε και εξελέγη το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε οπως εκλέξει τον κο Χαράλαμπο Ξύδη του Ιωάννη, ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ήτοι έως την 19/12/2026, αφού διαπίστωσε ότι ο ανωτέρω πληροί άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και άπαντα τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπει το άρθρο 9 του ν. 4706/2020 Κατόπιν της ως άνω εκλογής του κου Χαράλαμπου Ξύδη ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κας Ελένης Ζενάκου, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Γεωργία – Χριστίνα Γιοβάνη του Ιωάννη, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Νίκη Αχτύπη του Χαραλάμπους, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Ιωάννης Καράμπελας του Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
4. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος του Λουκά, Ανώτατο Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Κωνσταντίνος Δρίβας του Γεωργίου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 
6.  Βασίλειος Μήκας του Δημητρίου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
7.Χαράλαμπος Ξύδης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/12/2026.

Αλλαγή σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας – ορισμός μελών Νέας Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου

Tο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ίδια ως άνω, από 16/05/2024, συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα όπως προβεί στον ορισμό νέας σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και δη, αποφάσισε ομόφωνα ότι:

Η νέα Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

1) Βασίλειος Μήκας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2) Κωνσταντίνος Δρίβας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3) Χαράλαμπος Ξύδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία λήγουσα την 19/12/2026, ως ορίστηκε από την 6η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συμπίπτουσα με τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συνακόλουθα ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή, κατόπιν της ως άνω απόφασης, συνήλθε αυθημερόν σε ειδική συνεδρίαση με σκοπό την εκλογή του Προέδρου της και τη συγκρότηση αυτής σε σώμα, ως εξής:

1) Χαράλαμπος Ξύδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2) Βασίλειος Μήκας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3) Κωνσταντίνος Δρίβας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης