Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Ideal: Στις 6/6 η Γενική Συνέλευση για την επιστροφή κεφαλαίου

Ideal: Στις 6/6 η Γενική Συνέλευση για την επιστροφή κεφαλαίου
Η ανακοίνωση της Εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και του Καταστατικού της εταιρείας "IDEAL HOLDINGS A.E.", με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000 (εφεξής η “Εταιρεία”), που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Κρέοντος αρ. 25, Τ.Κ. 104 42 και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, (Συνεδρίαση 14-05-2024) καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση (“Γενική Συνέλευση”) η οποία θα συνεδριάσει την 6η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών 110 και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη.
Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ.1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018. Ακολούθως τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

3. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

4. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν.4449/2017.

5. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

6. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023).

7. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2023 - 31.12.2023, καθορισμός αμοιβών για την εταιρική χρήση 2024 και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

8. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2023 (01.01.202331.12.2023) σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

9. Παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.

10. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων για την εταιρική χρήση 2024 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.

11. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, την 13η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (εφεξής «Επαναληπτική Συνέλευση») με τα ως άνω αναφερόμενα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ.1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης