Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Sunrise Mezz: Κέρδη 4 εκ. το 2023, έναντι ζημίων 700 χιλ. το 2022

Sunrise Mezz: Κέρδη 4 εκ. το 2023, έναντι ζημίων 700 χιλ. το 2022
Τα βασικά μεγέθη της Sunrise Mezz για το οικονομικό έτος 2023
Τα βασικά χρηματοοικονομικά της μεγέθη για το 2023 ανακοίνωσε η Sunrise Mezz, παρουσιάζοντας κέρδη 4 εκατομμυρίων ευρώ έναντι ζημιών 700 χιλιάδων ευρώ, που είχε σημειώσει κατά το 2022.
Αναλυτικότερα:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της SunriseMezz PLC (η «Εταιρεία») σε συνεδρίασή του στις 12 Απριλίου 2024, ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2023 έως 31
Δεκεμβρίου 2023.
H Εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατοχή και διαχείριση του 44% των Ομολογιών Μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας και του 44% των Ομολογιών Χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας του
χαρτοφυλακίου Sunrise, οι οποίες εισφέρθηκαν από την Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. στην Εταιρεία (οι «Ομολογίες»).
Στις 12 Ιουλίου 2023, η Τακτική Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) της Εταιρείας ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά €10.503.085 μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή από €0,14 σε €0,0812 εκάστη. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε σε €14.504.260, καθώς το ποσό των €10.503.085 επιστράφηκε τοις μετρητοίς στους μετόχους.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η επιστροφή κεφαλαίου στους δικαιούχους (€ 0,0588 ανά μετοχή).
Τα βασικά μεγέθη της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2023 καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

φεεφεφεςφεςφςφ.JPG

Η εύλογη αξία των Ομολογιών στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και 31 Δεκεμβρίου 2022 εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές και τις μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς.
Οι Ομολογίες αποτελούν το κύριο περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από την είσπραξη κουπονιών από τις Ομολογίες. Η είσπραξη αυτή εξαρτάται από το ποσό των συνολικών εσόδων των Εκδοτών, τα οποία θα επιστραφούν, μεταξύ άλλων, στην Εταιρεία, ως ομολογιούχος, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Προτεραιότητας Πληρωμών (όπως περιγράφεται στην Έκθεση Διαχείρισης των Οικονομικών Καταστάσεων του έτους 2023). Για το οικονομικό έτος 2023, η Εταιρεία έχει λάβει έσοδα από κουπόνια αξίας €19,7 εκατ. σε σχέση με τις Ομολογίες που κατέχει.
Περαιτέρω, κατά τον Φεβρουάριο 2024, η Εταιρεία εισέπραξε έσοδα €1,2 εκατ. από κουπόνια.
Τα έξοδα της Εταιρείας για την ίδια περίοδο αφορούν σε λειτουργικά και διαχειριστικά έξοδα όπως αμοιβές ορκωτών ελεγκτών, αμοιβές τρίτων για την παροχή νομικών, διοικητικών υπηρεσιών και αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εξυπηρέτηση των μετόχων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα κουπόνια που εισπράχθηκαν από τις Ομολογίες και τις εκτιμώμενες μελλοντικές υποχρεώσεις και έξοδα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει στην επερχόμενη ΕΓΣ διανομή σε μετρητά προς τους μετόχους της Εταιρείας. Η προβλεπόμενη διανομή αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του ημερολογιακού έτους 2024, με την επιφύλαξη των εγκρίσεων της ΕΓΣ και των ισχυουσών κανονιστικών και εταιρικών απαιτήσεων.
Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία, ως κάτοχος των Ομολογιών, δεν έχει μονομερώς το δικαίωμα στη διαμόρφωση ή την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων των χαρτοφυλακίων Sunrise I και Sunrise II, τα οποία εφαρμόζονται από τον διαχειριστή απαιτήσεων αυτών. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν μπορεί μονομερώς να επηρεάσει τα έσοδά της.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης