Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Κλουκίνας - Λάππας: Απόσχιση και ίδρυση νέας θυγατρικής στον κλάδο βρεφικών και παιδικών ειδών

Κλουκίνας - Λάππας: Απόσχιση και ίδρυση νέας θυγατρικής στον κλάδο βρεφικών και παιδικών ειδών
Η εταιρεία διαχωρίζει την εμπορική δραστηριότητα από τις ιδιοκτησίες και δραστηριότητες των ακινήτων
Την απόσχιση του κλάδου βρεφικών και παιδικών ειδών και τη συγκρότηση νέας θυγατρικής αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κλουκίνας - Λάππας.
Ειδικότερα:
«Η "Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (Δ.Τ. «ΚΛΜ Α.Ε.», εφεξής η «Εταιρεία» / Αρ. Γ.Ε.Μη. 002052601000) ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2024 αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας της διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου των βρεφικών και παιδικών ειδών (εφεξής ο «Κλάδος») και εισφορά αυτού σε νέα εταιρεία (εφεξής η «Επωφελούμενη Εταιρεία»), η οποία θα συσταθεί ως 100% θυγατρική της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του N. 4601/2019, [το άρθρο 52 του N. 4172/2013, το άρθρο 61 του N. 4438/2016], καθώς και τις διατάξεις του N.4548/2018, ως ισχύουν (η « Απόσχιση Κλάδου»).
Η Απόσχιση Κλάδου πραγματοποιείται, με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων της, στο πλαίσιο υλοποίησης της ευρύτερης στρατηγικής του oμίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρεία, προς τον σκοπό οργανωτικού διαχωρισμού των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου. Με την εν λόγω πράξη εταιρικού μετασχηματισμού , επιδιώκεται δε ο ορθολογικότερος οργανωτικός διαχωρισμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση του Κλάδου, τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων και την ανάδειξη μιας νέας προοπτικής.
Μέσω της Απόσχισης Κλάδου επιδιώκεται η βέλτιστη προώθηση των εμπορικών προϊόντων της Επωφελούμενης Εταιρείας μέσω της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας, του ανθρωπίνου δυναμικού και του πελατολογίου και ταυτόχρονα η καλύτερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας από την Εταιρεία, δεδομένου ότι αυτή θα είναι η βασική της δραστηριότητα. Ουσιαστικώς ο κλάδος ακινήτων αποσυνδέεται από τον εμπορικό κλάδο και εξορθολογίζεται η δομή του Ομίλου.
Η Εταιρεία θα διατηρήσει τις δραστηριότητες και τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που δεν αφορούν την (αποσχιζόμενη) δραστηριότητα και θα σχετίζονται, κυρίως, με τις ιδιοκτησίες και δραστηριότητες των ακινήτων.
Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η 31η Οκτωβρίου 2023 ορίστηκε ως ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού για τους σκοπούς της Απόσχισης Κλάδου (εφεξής ο «Ισολογισμός Μετασχηματισμού»).
Από την 1.11.2023, ήτοι την επόμενη ημέρα του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, βάσει του οποίου θα πραγματοποιηθεί η Απόσχιση Κλάδου και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της, όλες οι πράξεις και συναλλαγές που θα γίνουν από την Εταιρεία και που θα αφορούν στον Κλάδο, θα θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό της Επωφελούμενης Εταιρείας.
Η ολοκλήρωση της Απόσχισης Κλάδου τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από το Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και της λήψης όλων των λοιπών αναγκαίων εγκρίσεων.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας της Απόσχισης Κλάδου.»

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης