Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Ideal Holdings: Αναταξινόμηση κονδυλίων για τη χρήση του 2022

tags :
Ideal Holdings: Αναταξινόμηση κονδυλίων για τη χρήση του 2022
Τα ενοποιημένα Κέρδη μετά φόρων της χρήσης 2022 παραμένουν αμετάβλητα μετά την αναταξινόμηση
H IDEAL Holdings (εφεξής η «Εταιρεία») σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 εδ. (η) (αα) του άρθρου 23 του Ν.3556/2007, προβαίνει στην ακόλουθη δημοσιοποίηση, στο πλαίσιο της εξέτασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2022, εν όψει και της επικείμενης έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου, αναφορικά με αναταξινόμηση του κονδυλίου “Κέρδη από Πώληση Επένδυσης” στην Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
Αναλυτικότερα σημειώνουμε ότι η πώληση του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LTD στην CC BEVERAGES HOLDINGS II B.V. έναντι τιμήματος € 45,9 εκ. σε μετρητά, που ολοκληρώθηκε στις 21.10.2022, η οποία συνεισέφερε στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, κέρδη ποσού € 28,9 εκ. και τα οποία παρουσιάστηκαν σε διακριτή γραμμή στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, συναθροιζόμενα στα Κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αντί της συμπερίληψης του ανωτέρω ποσού στα Κέρδη μετά φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 5.
Τα ενοποιημένα Κέρδη μετά φόρων της χρήσης 2022 παραμένουν αμετάβλητα μετά την αναταξινόμηση (εσωτερική - εντός της κατάστασης συνολικών εσόδων) του κονδυλίου και δεν υπάρχει άλλη επίδραση στα κονδύλια των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Ακολούθως απεικονίζεται η ανωτέρω περιγραφείσα αναταξινόμηση στην ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων:

Capturedideal.JPG

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης