Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΕΛΓΕΚΑ: Στα 0,3 εκατ. τα καθαρά κέρδη το α' εξάμηνο του 2023

ΕΛΓΕΚΑ: Στα 0,3 εκατ. τα καθαρά κέρδη το α' εξάμηνο του 2023
Τα κέρδη της ΕΛΓΕΚΑ μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 0,3 εκατ. έναντι των 1,1 εκατ. ευρώ που κατέγραψε το α' εξάμηνο του 2022
Η ΕΛΓΕΚΑ έδωσε στη δημοσιότητα τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη του α' εξαμήνου του τρέχοντος έτους, διάστημα κατά το οποίο παρουσίασε αισθητή πτώση στα καθαρά της κέρδη.
Ειδικότερα σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας:

«Κατά τη διάρκεια του Α΄ Εξαμήνου του 2023, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ προέβη σε σειρά ενεργειών με απώτερο στρατηγικό σκοπό την ενδυνάμωση των λειτουργικών του αποτελεσμάτων, τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης του Ισολογισμού του και εν γένει τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξής του.
Ως αποτέλεσμα της εταιρικής στρατηγικής, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ επέδειξε ανθεκτικότητα και κατέγραψε αύξηση των πωλήσεων και διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας του, παρά το γεγονός ότι η περίοδος αναφοράς χαρακτηρίστηκε από επιδείνωση του οικονομικού κλίματος λόγω των διεθνών πιέσεων στις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και στο κόστος χρήματος.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου του 2023, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ πέτυχε:
Αύξηση των πωλήσεων κατά 11,8%, ήτοι κατά € 11,1 εκατ. συγκριτικά με το Α΄ Εξάμηνο του 2022. Η εν λόγω εξέλιξη προήλθε συνδυαστικά από νέες συνεργασίες, μεγαλύτερη διείσδυση στους βασικούς κλάδους δραστηριοποίησης (εμπορία καταναλωτικών αγαθών, υπηρεσίες logistics), καθώς και από τις πληθωριστικές πιέσεις που παρατηρούνται σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.
Βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους (18,1% έναντι 17,5% τη συγκρίσιμη περίοδο), λόγω αλλαγής του μίγματος πωλήσεων.
• Διατήρηση του λειτουργικού αποτελέσματος EBIT (Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων) στα € 4,1 εκατ., στα ίδια επίπεδα με αυτά της συγκρίσιμης περιόδου του 2022.
• Αξιοποίηση περιουσιακών του στοιχείων, τα οποία είχαν μικρή συνεισφορά στη διαμόρφωση των οικονομικών του μεγεθών και τα οποία αφορούν στην πώληση μιας συμμετοχής και ενός μη λειτουργικού ακινήτου έναντι συνολικού τιμήματος ύψους € 6,2 εκατ..
• Αναδιοργάνωση των συμμετοχών του στις εταιρίες διαχείρισης ακινήτων στη Ρουμανία, η οποία του επέτρεψε να έχει τον απόλυτο και πλήρη έλεγχο των περιουσιακών του στοιχείων.
• Πρόωρη αποπληρωμή ποσού ύψους € 6,8 εκατ. προς τις πιστώτριες τράπεζες και αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού του, μέσω της οποίας επιτεύχθηκε η
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή -
Γενική Διεύθυνση Αγοράς - Διεύθυνση Εταιρειών - Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000
επιμήκυνση του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο επιπλέον ταμειακές ροές για την περαιτέρω λειτουργική του ανάπτυξη. Παράλληλα, με την ίδια συμφωνία επιτυγχάνεται η μείωση του εφαρμοζόμενου επιτοκίου, γεγονός που θέτει τις βάσεις για μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους του Ομίλου και την περαιτέρω ελάφρυνση των σχετικών ταμειακών ροών.
Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το Α΄ Εξάμηνο του 2023 διαμορφώθηκε σε € 105,6 εκατ. έναντι € 94,4 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2022, ενώ τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («EBITDA») διατηρήθηκαν σταθερά στο επίπεδο των € 8,1 εκατ. και τα Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («Adjusted EBITDA» χωρίς την επίδραση από το Δ.Π.Χ.Α. 16) σε € 5,4 εκατ. έναντι € 5,6 εκατ..
Τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 0,2 εκατ. έναντι € 1,3 εκατ. το Α' Εξάμηνο του 2022, επηρεαζόμενα από τη σημαντική αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους (αύξηση επιτοκίων Euribor από τον Ιούλιο του 2022), ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 0,3 εκατ. έναντι € 1,1 εκατ. της συγκρίσιμης περιόδου και τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε ζημίες € 0,6 εκατ. έναντι κερδών € 0,3 εκατ..
Η στρατηγική θέση του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ στις αγορές δραστηριοποίησής του και η διαρκής βελτίωση των χρηματοοικονομικών του μεγεθών αποτελούν εχέγγυα μακροπρόθεσμης ανάπτυξής του, παρά το γεγονός των απαιτητικών και ιδιαίτερων συνθηκών που χαρακτηρίζουν τους εν λόγω κλάδους.»

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης