Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Alumil: Στις 30/6 η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Alumil: Στις 30/6 η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας ΑΛΟΥΜΥΛ σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Σχετικά Άρθρα
Σύμφωνα με το N. 4548/2018, το Καταστατικό της Εταιρείας και την υπ’ αρ. 1926/30-5-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την 30η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στο υποκατάστημα της Εταιρείας (οδός Ιατρού Γωγούση 8 - 56429) στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022) μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022) και λήψη απόφασης περί της διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.
3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022.
4. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών για την εταιρική χρήση 2022.
5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από́ κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022, κατά́το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018.
6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
7. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2022, και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2023, καθώς και παροχή αδείας για προκαταβολή της αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/ 2018.
8. Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.
9. Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
10. Έγκριση αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022 και προέγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023.
11. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών.
12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στον ίδιο ως άνω χώρο για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης