Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Interlife: Στις 16/6 η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

tags :
Interlife: Στις 16/6 η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος
Τακτική Γενική Συνέλευση της Interlife στις 16/6
Σχετικά Άρθρα
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την 26/05/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Interlife Ασφαλιστικής στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 16 Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. (ώρα προσέλευσης 17:30 μ.μ.) στο Κτήμα Χρηστίδη, στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζημπαλή», Τ.Κ. 57019, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.
3. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ’ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023 και καθορισμός της αμοιβής.
5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023.
6. Έγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022 και προέγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023.
7. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει.
8. Ορισμός νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. στ΄ εδ. β του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.
9. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, ως ισχύει (η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική).
10. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020.
11. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 23 Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αναγράφεται ανωτέρω, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.
Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης