Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

CPLP: Εξελέγησαν η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

CPLP: Εξελέγησαν η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
Ανακοίνωση της CPLP Shipping Holdings

Σε συνέχεια της λήξης της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου και της από 28 Σεπτεμβρίου 2022 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία επανακαθόρισε, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ελληνικών νόμων 4706/2020 και 4449/2017, τους οποίους εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενης από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ελληνικού νόμου 4706/2020, της Πολιτικής Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Απόφαση ΔΣ ΕΚ 60/18.9.2020 «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020» και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας) και ένα (1) μέλος της να είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως ετήσιας, παρατεινόμενη έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 28 Σεπτεμβρίου 2022 συνεδρία του επανεξέλεξε τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

 1. ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΟΥΣΗΣ, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ, Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του νόμου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ήτοι (α) όλα τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, (β) δυο εκ των τριών μελών της, ήτοι οι κύριοι Κώστας Νεοκλέους και Βασίλειος Κούφαρης, είναι ανεξάρτητα σύμφωνα με το άρθρο 9 του ελληνικού νόμου 4706/2020, την Πολιτική Καταλληλότητας του και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία κατά τα ανωτέρω, και κατά συνέπεια η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα, και (γ) δύο τουλάχιστον μέλη, τόσο ο κύριος Κώστας Νεοκλέους όσο και ο κύριος Βασίλειος Κούφαρης, διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική και παρίσταται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.
Η Επιτροπή Ελέγχου συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν και εξέλεξε ως Πρόεδρό της τον κύριο Κώστα Νεοκλέους, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν αυτού, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 1. ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΟΥΣΗΣ, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ, Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, σε συνέχεια της λήξης της θητείας και επανεκλογής της κυρίας Μαρίας Χατζηβαρνάβα ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος της Κατηγορίας Ι, από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έλαβε χώρα την 28 Σεπτεμβρίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επανεξέλεξε κατά την από 28 Σεπτεμβρίου 2022 συνεδρία το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρία Μαρία Χατζηβαρνάβα, ως μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
Η κυρία Μαρία Χαρζηβαρνάβα γνωρίζει σε βάθος την ναυτιλιακή βιομηχανία και διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες προκειμένου να συμβάλλει στην αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους και να μπορεί εν γένει να συνδράμει αποτελεσματικά τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε ζητήματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και αποδοχών.
Με την επανεκλογή της κυρίας Μαρίας Χατζηβαρνάβα, η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα πληροί τα ατομικά και συλλογικά κριτήρια καταλληλότητας του Ελληνικού Νόμου, καθώς τα μέλη είναι στο σύνολό τους Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ δύο μέλη, η κυρία Μαρία Χατζηβαρνάβα και ο κύριος Κώστας Νεοκλέους, πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ελληνικού Νόμου.
Επιπλέον, με την επανεκλογή της κυρίας Μαρίας Χατζηβαρνάβα πληρούνται και τα κριτήρια διαφοροποίησης στο βαθμό που αφορούν την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.
Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν ως ακολούθως:

 1. Μαρία Χατζηβαρνάβα του Γεωργίου, Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου,
 2. Σπυρίδων Λεούσης του Αντωνίου, Μέλος, Μη Εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και
 3. Κώστας Νεοκλέους του Νεοκλή, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. Λευκωσία, 28 Σεπτεμβρίου 2022

Επίσης: 

Η από 28 Σεπτεμβρίου 2022 Ετήσια Γενική Συνέλευση, σε συνέχεια της λήξης της θητείας της Διοικητικής Συμβούλου, κυρίας Μαρίας Χατζηβαρνάβα, επαναδιόρισε ως Διοικητική Σύμβουλο της Εταιρείας την κυρία Μαρία Χατζηβαρνάβα, Μέλος της Κατηγορίας Ι, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία διεπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας του ελληνικού νόμου 4706/2020, τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, της Πολιτικής Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Απόφαση ΔΣ ΕΚ 60/18.9.2020 «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλόλητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020» και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας.
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση αποφάσισε τον ορισμό της κυρίας Μαρίας Χατζηβαρνάβα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Κατηγορίας Ι, δεδομένου ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ελληνικού νόμου 4706/2020, της Πολιτικής Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η θητεία της νέας Διοικητικής Συμβούλου είναι τριετής, αρχόμενη από την ημέρα της εκλογής της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε και συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως εξής:

 1. ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΗ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
 2. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
 3. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – MH ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
 4. ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
 5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

Οι αποφάσεις της ΓΣ

Στη Λευκωσία, στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ. της εταιρείας CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC (η «Εταιρεία») που πραγματοποιήθηκε επί της οδού Ακροπόλεως, 66, ACROPOLIS TOWER, Στρόβολος, 2012, Λευκωσία, Κύπρος, συνήλθε η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 5 Σεπτεμβρίου 2022 ειδοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Παρέστη ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P., κάτοχος 29.960 συνήθων μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 100% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφασίστηκαν με ποσοστό απαρτίας και πλειοψηφίας 100% τα εξής:

Θέμα 1: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας για την περίοδο 14 Αυγούστου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες ) της Εταιρείας για την περίοδο 14 Αυγούστου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 καθώς και την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ελεγκτών για την περίοδο 14 Αυγούστου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021.

Θέμα 2: Υποβολή προς συζήτηση της έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ελληνικού νόμου 4706/2020.
Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε σχετικά με την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ελληνικού νόμου 4706/2020 και τις σχετικές οδηγίες της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που τυγχάνουν εφαρμογής στην Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Θέμα 3: Υποβολή προς συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021.
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021.

Θέμα 4: Υποβολή προς συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος που έληξε 31 Δεκέμβριου 2021.
Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021.

Θέμα 5: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών για το έτος που έληξε 31 Δεκέμβριου 2021.
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε με συμβουλευτική ψήφο την Ετήσια Έκθεση Αποδοχών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021, την οποία κατήρτισε η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και η οποία στη συνέχεια εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στο κυπριακό δίκαιο, και η οποία περιέχει επισκόπηση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Θέμα 6: Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου, επανεξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί για τον έλεγχο της χρήσεως 2022 (1 Ιανουαρίου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2022) την ελεγκτική εταιρία Deloitte Limited (A.M. ΣΕΛΚ. Ε047) ως Ελεγκτές της Εταιρείας μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και αποφάσισε η αμοιβήτους όπως καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Θέμα 7: Εκλογή Ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβούλου της Εταιρείας σε συνέχεια της λήξης της θητείας του Μέλους Κατηγορίας Ι, κυρίας Μαρίας Χατζηβαρνάβα.
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση σε συνέχεια της λήξης της θητείας της Διοικητικής Συμβούλου, Μέλους Κατηγορίας Ι, κυρίας Μαρίας Χατζηβαρνάβα, επαναδιόρισε, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (η οποία διεπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας του ελληνικού νόμου 4706/2020, τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, της Πολιτικής Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Απόφαση ΔΣ ΕΚ 60/18.9.2020 «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλόλητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020» και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας) την κυρία Μαρία Χατζηβαρνάβα ως Διοικητική Σύμβουλο της Εταιρείας.
Ως προς τον ορισμό της κυρίας Μαρίας Χατζηβαρνάβα ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση διεπίστωσε ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ελληνικού νόμου 4706/2020, τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία κατά τα ανωτέρω. Η θητεία της νέας Διοικητικής Συμβούλου αρχίζει από την ημέρα της εκλογής της και είναι τριετής.

Θέμα 8: Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό́ και τις ιδιότητες των μελών της.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, σε συνέχεια της λήξης της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, επανακαθόρισε σύμφωνα με τις προβλέψεις των ελληνικών νόμων 4706/2020 και 4449/2017, τους οποίους εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενης από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού́Συμβουλίου που πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ελληνικού νόμου 4706/2020, τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία κατά τα ανωτέρω, και ένα (1) μέλος της να είναι μη εκτελεστικό του Διοικητικού́Συμβουλίου της Εταιρείας.
Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να είναι μονοετής, και παρατείνεται έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος της θα οριστεί από τα μέλη της σύμφωνα με τους κανονισμούς και την πολιτική που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.

Θέμα 9: Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων.
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τις αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο