Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Μοτοδυναμική: Θα διανείμει καθαρό μέρισμα 0,038 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2021

Μοτοδυναμική: Θα διανείμει καθαρό μέρισμα 0,038 ευρώ ανά μετοχή  για τη χρήση 2021
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης τη δωρεάν διάθεση έως 53.480 ίδιων μετοχών σε διευθυντικά στελέχη αυτής και της θυγατρικής της LION RENTAL Α.Ε.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετόχων της εταιρείας Μοτοδυναμική πραγματοποιήθηκε στις  16 Ιουνίου 2022, και μετά των άλλων έλαβε τις εξής αποφάσεις
Πρώτον τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2021. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η διανομή ποσού ευρώ 1.170.000,00 από τα κέρδη εις νέον με 31.12.2021, ήτοι η διανομή μερίσματος ευρώ
0,04 ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος μερίσματος την 21.06.2022, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων («record date») την 22.06.2022 και ημερομηνία καταβολής του  μερίσματος μέσω της πληρώτριας τράπεζας Alpha Bank την 27.06.2022, ενώ χορηγήθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τα περαιτέρω. Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές (ήδη 98.751) δεν λαμβάνουν μέρισμα το τελικό  ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή, (ανερχόμενο αρχικά σε ευρώ 0,04) προσαυξάνεται στο ποσό των ευρώ 0,040135502 ανά μετοχή. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013 όπως ισχύει, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος εκ ποσοστού 5% και συνεπώς το καθαρό ποσό μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 0,0381287269 ανά μετοχή.
Δεύτερον, τη δωρεάν διάθεση έως 53.480 ίδιων μετοχών σε διευθυντικά στελέχη αυτής και της θυγατρικής της «LION RENTAL Α.Ε.», τις οποίες έχει αποκτήσει η εταιρία δυνάμει της από 26.06.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και της από 03.08.2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, και οι οποίες θα διατεθούν εφάπαξ κατά το έτος 2022 και με υποχρέωση διακράτησης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
Τρίτον, την έγκριση νέου προγράμματος για την απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρίας, έως του αριθμού των 1.462.500 μετοχών, που αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η ανώτατη τιμή απόκτησης των μετοχών ορίζεται σε ευρώ τέσσερα (€4,00), ενώ η κατώτατη σε λεπτά του ευρώ τριάντα έξι (€0,36). γ. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου δύνανται να αποκτηθούν οι μετοχές ορίζεται σε 24 μήνες, δηλαδή από 26.06.2022 έως 26.06.2024.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο