Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Premia: Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2021

Premia: Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2021
Η Γενική Συνέλευση της Premia ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Premia ομόφωνα αποφάσισε η εταιρεία να μην διανέμει μέρισμα για την χρήση 2021.
Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση:
"Η εταιρεία με την επωνυμία "PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑ" και τον διακριτικό τίτλο "PREMIA PROPERTIES" (η "Εταιρεία") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 24.06.2022 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στην οποία παρέστησαν 11 μέτοχοι που εκπροσωπούν 69.743.773 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 80,49% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και κατά συνέπεια υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2021 έως 31.12.2021) καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, τα οποία και επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα 1.

Θέμα 2ο :
Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης 2021. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από φανερή ψηφοφορία, ομόφωνα ενέκρινε κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018 την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την Εταιρική Χρήση 2021. Σημειώνεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν μόνο με τα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών των οποίων είναι κύριοι, καθώς και ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, από τους οποίους είχαν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε ομόφωνα τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση 2021.

Θέμα 3ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή για τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της χρήσης 2022 και τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, ομόφωνα αποφασίζει όπως ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) καθώς και ο ετήσιος φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για τη χρήση 2022 (1.1.2022-31.12.2022) διενεργηθεί από την Ελεγκτική Εταιρία "Ernst &Young SA” από την οποία θα διορισθούν ως Τακτικοί Ελεγκτές ο κ. Aνδρέας Χατζηδαμιανού (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 61391) και η κα Ελεονόρα Σέκα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 50131), και ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Βασίλειος Τζίφας (Α.Μ. Σ.Ο.Ε 30011). Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, όπως καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής τους.

Θέμα 4ο : Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2021 Η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε η Εταιρεία να μην διανέμει μέρισμα για την χρήση 2021.

Θέμα 5ο : Εκλογή Ανεξάρτητων Εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2022 και παροχή εξουσιοδότησης. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε , όπως ορίσει την Εταιρεία SAVILLIS HELLAS IKE ως ανεξάρτητο εκτιμητή, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999. Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, όπως καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ως άνω Εταιρείας. Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας όπως προβεί σε επιλογή επιπλέον εκτιμητή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας και διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή του.

Θέμα 6ο : Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από φανερή ψηφοφορία, ομόφωνα ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών του έτους 2021, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018. Το κείμενο της έκθεσης αποδοχών για το έτος 2021 έχει αναρτηθεί ως χωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και προσαρτάται στο παρόν Πρακτικό ως Παράρτημα 2.

Θέμα7ο : Απόσβεση Λογιστικών ζημιών, παρελθουσών χρήσεων, ποσού 67.279.462,99 ευρώ της εταιρείας με ισόποσο συμψηφισμό από τη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.3 (β) Ν.4548/2018 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 80 Ν 4916/2022. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την απόσβεση των Λογιστικών ζημιών, παρελθουσών χρήσεων, ποσού 67.279.462,99 που αφορούν λογιστικές ζημίες έως και την 31/12/2020 με ισόποσο συμψηφισμό από την διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.3 (β) Ν.4548/2018 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 80 Ν 4916/2022.

Θέμα 8ο : Παράταση Προγράμματος Απόκτησης ιδίων μετοχών. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την παράταση του προγράμματος απόκτησης ίδιων μετοχών της Εταιρείας (αρθ. 49 του ν. 4548/2018 και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ/596/2014 και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού ΕΕ/1052/2016) που αποφασίστηκε διά της από 20.11.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για επιπλέον είκοσι τέσσερις (24) μήνες σύμφωνα με τους κάτωθι όρους: Απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10%, κατ’ ανώτατο όριο, του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, με εύρος τιμών αγοράς από 0,50 ευρώ ανά μετοχή (κατώτατο όριο) έως 4,00 ευρώ ανά μετοχή (ανώτατο όριο) με τήρηση του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Θέμα 9ο : Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2021 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2022. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών κατά τη χρήση 2021. Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση ομόφωνα προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών κατά την εταιρική χρήση 2022.

Θέμα 10ο : Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα χορήγησε την άδεια κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών ακόμα και εάν έχουν παρεμφερή ή όμοιο σκοπό.

Θέμα 11ο : Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τους μετόχους της Εταιρείας για το περιεχόμενο της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων λεπτομέρειες σχετικά με την μέριμνα της Εταιρείας στο πλαίσιο της λειτουργίας της να υιοθετεί αρχές και να πραγματοποιεί δράσεις για τη βελτίωση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής της επίδοσης. Η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει αναρτηθεί ως χωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας".

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->