Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΕΚΤΕΡ: Γενική Συνέλευση στις 15 Ιουλίου 2022 για την έγκριση διανομής μερίσματος

tags :
ΕΚΤΕΡ: Γενική Συνέλευση στις 15 Ιουλίου 2022 για την έγκριση διανομής μερίσματος
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (αρχική και επαναληπτική) έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας

Με την από 24.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 15η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE ATHENS, οδός Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Αθήνα 10557, (αίθουσα Alkyoni-Electra, 1ος όροφος), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2021, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
 2. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2021 και λήψη απόφασης διανομής μερίσματος. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για υλοποίηση της απόφασης.
 3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2021 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες τους από 01.01.2022 έως 31.12.2022
 4. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018
 5. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2021.
 6. Ενημέρωση για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2021.
 7. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.
 8. Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας, η οποία έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης.06.2019
 9. Εγκριση προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και στο προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018.
 10. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για τη χρήση 2022 και καθορισμός αμοιβής τους.
 11. Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 15ης Ιουλίου 2022, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 27 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε Επαναληπτική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας, οδός Νίκης αρ. 15, Αθήνα 10557, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (αρχική και επαναληπτική) έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 10ης Ιουλίου 2022 (Ημερομηνία Καταγραφής).
Η ίδια Ημερομηνία Καταγραφής (δηλαδή, η 10η Ιουλίου 2022), ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 ν. 4548/2018, δοθέντος ότι η ημερομηνία αυτής δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής.
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
Για τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση (αρχική ή επαναληπτική) δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της Ημερομηνίας Καταγραφής και της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης (αρχικής ή επαναληπτικής).

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->