Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Fourlis: Γενική Συνέλευση στις 24 Ιουνίου για διανομή μερίσματος 0,11 ευρώ ανά μετοχή

tags :
Fourlis: Γενική Συνέλευση στις 24 Ιουνίου για διανομή μερίσματος 0,11 ευρώ ανά μετοχή
Προς τους μετόχους παρέχεται η δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών τρόπων συμμετοχής τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 17 η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA ATHENS CITY CENTRE HOTEL, στην Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου αριθ. 50, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24 η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Σωρού αριθ. 18-20, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Παρέχεται προς τους μετόχους η δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών τρόπων συμμετοχής τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενα, και όχι με φυσική παρουσία. Για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο διαβεβαιώνει ότι προ της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως έχει εξασφαλισθεί επαρκώς η δυνατότητα των μετόχων να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή και να ασκούν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται κατωτέρω.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1 Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021

2 Διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021 και από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

3 Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

4 Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2022 - 31/12/2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5 Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

6 Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.

7 Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

8 Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

9 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών.

10 Λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->