Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Πλαίσιο: Στις 14 Ιουνίου η Γ.Σ. για τη διανομή μερίσματος

Πλαίσιο: Στις 14 Ιουνίου η Γ.Σ. για τη διανομή μερίσματος
Στις 14 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
Στις 14 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS με αντικείμενο, μεταξύ άλλων την έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2021, τη λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων καθώς και τη διεύρυνση-επέκταση του σκοπού της εταιρείας.
Αναλυτικά, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 14η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της 33ης εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021-31.12.2021), μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσης (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και των σχετικών ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Θέμα 2ο: Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

Θέμα 3ο: Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021-31.12.2021), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 4ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 33ης εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσης.

Θέμα 5ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

Θέμα 7ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 8ο: Έγκριση της προτεινόμενης νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018.

Θέμα 9ο: Καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.

Θέμα 10ο: Διεύρυνση-επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού αυτής.

Θέμα 11ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Θέμα 12ο: Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Θέμα 13ο: Λοιπά θέματα - Διάφορες ανακοινώσεις.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Advertisement -->