Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Premia: Πώς κατανεμήθηκαν και πώς θα αξιοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια των ομολογίων ύψους 100 εκατ. ευρώ

Premia: Πώς κατανεμήθηκαν και πώς θα αξιοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια των ομολογίων ύψους 100 εκατ. ευρώ
Συνολικά, διατέθηκαν 100.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη.

Αναλυτικά εξέδωσε η Premia τα αποτελέσματα της δημόσιας προσφοράς για το ομολογιακό δάνειο των 100 εκατ. ευρώ.
Συνολικά, διατέθηκαν 100.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη.
Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 2,8% και το επιτόκιο σε 2,8% ετησίως.
Σημειώνεται ότι το 72% διατέθηκε σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ το 28% σε ειδικούς επενδυτές.

Η ανακοίνωση

Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνουν ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 21.01.2022, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €100 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση, που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €203,96 εκατ.
Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 2,04 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 5.209.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,80% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,80% ετησίως.
Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 2,80%, είναι οι εξής:
α) 72.000 Ομολογίες (72% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 106.165 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 67,8% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση) και
β) 28.000 Ομολογίες (28% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 89.040 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 31,4% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση)
Επίσης, από τις 28.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 12.000 Ομολογίες ως ακολούθως:
1_216.JPG
Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών. 

Πώς θα αξιοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια

Από τα 100 εκατ. ευρώ που ανήλθαν τα έσοδα της δημόσιας προσφοράς του κοινού ομολογιακού δανείου, η Premia ανακοίνωσε πως οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως 3,5 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Έκδοσης. Τα αντληθέντα κεφάλαια, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης θα ανέλθουν σε καθαρό ποσό περίπου 96,5 εκατ. ευρώ.
Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως:
(i) ποσό €39,6 εκατ. (συμπεριλαμβανόμενων τόκων, εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων) θα διατεθεί, εντός 120 ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης, εφάπαξ ή σταδιακά, για την πλήρη αποπληρωμή του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €41.100.000, που εκδόθηκε από την Εταιρεία δυνάμει του από 11.12.2020 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου και της από 11.12.2020 Σύμβασης Κάλυψης και Διορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και Πληρεξουσίου Καταβολών, που υπογράφηκαν μεταξύ της Εταιρείας, ως εκδότριας, και της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ως ομολογιούχου, εκπροσώπου των ομολογιούχων και πληρεξουσίου καταβολών, ανεξόφλητου λογιστικού υπολοίπου ύψους περίπου €39,3 εκατ. κατά την 04.01.2022.
Σημειώνεται ότι την 22.06.2021 η ομολογιούχος Alpha Bank μεταβίβασε το 34% του συνόλου των ομολογιών Σειράς Α και Σειράς Β του εν λόγω ομολογιακού δανείου στην Τράπεζα Πειραιώς.
Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία καταβολής του ποσού πλήρους αποπληρωμής του εν λόγω δανείου το καταβληθέν ποσό είναι χαμηλότερο του ανωτέρω ποσού, τότε θα αυξηθεί αντίστοιχα το υπό (ii) ποσό,
(ii) ποσό €53,9 εκατ. θα διατεθεί εντός 24 μηνών για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (είτε προσθήκες/βελτιώσεις/ανακαινίσεις σε υφιστάμενα ακίνητα, είτε επενδύσεις σε υπό ανάπτυξη και νέα ακίνητα, και τυχόν προσθήκες/βελτιώσεις επ’ αυτών), δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους, και
(iii) ποσό €3 εκατ. θα διατεθεί εντός 24 μηνών για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.
Η Εταιρεία δηλώνει ότι τα αντληθέντα κεφάλαια από το Ομολογιακό Δάνειο, έως την πλήρη διάθεσή τους για τους ως άνω σκοπούς, θα δύναται να επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, προθεσμιακές καταθέσεις και συμφωνίες επαναγοράς.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης


Warning: include(views/ad_prestitial78.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/index.php on line 899

Warning: include(views/ad_prestitial78.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/index.php on line 899

Warning: include(): Failed opening 'views/ad_prestitial78.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.3/share/pear') in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/index.php on line 899