Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Πώς κατανεμήθηκαν τα ομόλογα της CPLP Shipping - Στο 2,65% η τελική απόδοση - Από 25/10 σε διαπραγμάτευση οι ομολογίες

Πώς κατανεμήθηκαν τα ομόλογα της CPLP Shipping - Στο 2,65%  η τελική απόδοση - Από 25/10 σε διαπραγμάτευση οι ομολογίες
Η ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά 5,3 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 8.324

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», η «ALPHA BANK» και η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, με την εγγύηση της «CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P.», και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC» (η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνουν ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 20.10.2021, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατέθηκαν συνολικά 150.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 150 εκατ. ευρώ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε  801,37 εκατ. ευρώ.
Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά 5,3 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 8.324.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι 1.000 ευρώ ανά Ομολογία.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,65% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,65% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 2,65% ως εξής:

α) 100.000 Ομολογίες (66,67% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 444.464 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 22,50% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση) και

β) 50.000 Ομολογίες (33,33% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 346.909 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 14,41% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση).
Επίσης, από τις 50.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 8.000 Ομολογίες ως ακολούθως:

Ανάδοχος - Κατανεμηθείσες Ομολογίες

Πειραιώς και συνδεδεμένες εταιρείες: 2.739
Alpha Bank και συνδεδεμένες εταιρείες: 2.740
Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και συνδεδεμένες εταιρείες:329
Optima bank και συνδεδεμένες εταιρείες: 2192
Σύνολο: 8.000

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών.

Από 25 Οκτωβρίου σε διαπραγμάτευση οι ομολογίες της CPLP Shipping

Το Διοικητικό Συμβούλιο της CPLP SHIPPING HOLDINGS ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από τηνέκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (η «Έκδοση») ανέρχονται σε €150 εκατ. και ότι οι δαπάνες Έκδοσης εκτιμώνται σε €4,8 εκατ. περίπου και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.
Τα αντληθησόμενα κεφάλαια, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ θα ανέλθουν σε καθαρό ποσό €145,2 εκατ.
Τα ως άνω συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, θα χρησιμοποιηθούν, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και πάντως όχι πέραν της 01.07.2022, για την αγορά εκ μέρους της Εκδότριας, σε εύλογη αξία, από την CGC Operating Corp. του συνόλου των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών βάσει της Συμφωνίας Προαίρεσης. Για την αποτίμηση της εύλογης αξίας της καθαρής θέσης των Υπό Εξαγορά Εταιρειών διενεργήθηκε έκθεση αποτίμησης από την KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε..
Συγκεκριμένα, η αξία των Ιδίων Κεφαλαίων των Υπό Εξαγορά Εταιρειών προσδιορίστηκε σε US$ dollars 72.210 χιλ., US$ dollars 81.305 χιλ. και USD 60.790 χιλ., αντίστοιχα (συνολικά US$ dollars 214.305 χιλ.) ή σε €62.487 χιλ., €70.357 χιλ. και €52.605 χιλ., αντίστοιχα, (συνολικά €185.449 χιλ.)27.
Για περισσότερα βλέπε ενότητες 3.1.1.1 «Εκθέσεις Αποτίμησης των Υπό Εξαγορά Εταιρειών», 4.1.3 «Αποτιμήσεις Υπό Εξαγορά Εταιρειών» και 3.3.11.3 «Λοιπές Συμβάσεις» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών δεν υπόκειται σε αίρεση, αλλά εξαρτάται από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης από την Εγγυήτρια σύμφωνα με τη Συμφωνία Προαίρεσης την ή πριν από την 1 Ιουλίου 2022.
Η Εγγυήτρια δεσμεύεται να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης που προβλέπεται στη Συμφωνία Προαίρεσης, όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.3.11.3 «Λοιπές Συμβάσεις – Σύμβαση Προαίρεσης» του Ενημερωτικού Δελτίου, για λογαριασμό της Εκδότριας, εταιρείας 100% θυγατρικής της.
Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών, η Εκδότρια θα κατέχει το σύνολο των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών, όπως αναφέρεται και στο από 07.10.2021 πρακτικό του Δ.Σ. της Εγγυήτριας, το οποίο αποτελεί έγγραφο στη διάθεση του κοινού.
Επισημαίνεται ότι τα πλοία υπό τον έλεγχο των Υπό Εξαγορά Εταιρειών, κατόπιν χρήσης ιδίων κεφαλαίων, έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω Σύμβασης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.
Οι Υπό Εξαγορά Εταιρείες έχουν δικαίωμα εξαγοράς μετά τον πρώτο χρόνο από την έναρξη της ναύλωσης των πλοίων M/V Attalos και M/V Asklipios και μετά τον τρίτο χρόνο από την έναρξη της ναύλωσης του πλοίου M/V Adamastos, (η άσκηση των οποίων θα οδηγήσει τις Υπό Εξαγορά Εταιρείες σε πλήρη κατοχή και ιδιοκτησία των εν λόγω πλοίων).
Το εκτιμώμενο τίμημα εξαγοράς των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών ανέρχεται έως του ποσού των US$ dollars 185 εκατ. (ή, κατά προσέγγιση, έως του ποσού των €160,1 εκατ.)1 και το τυχόν ελλείπον ποσό για την εξόφληση του συνολικού τιμήματος για την αγορά του συνόλου των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών, εκτιμάται ότι θα καλυφθεί είτε με χρήση ιδίων κεφαλαίων, τo απαιτούμενο ύψος των οποίων θα επιτευχθεί μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας, ή/και μέσω δανεισμού της Εκδότριας.
Εφόσον, κατόπιν της ανωτέρω διάθεσης, εξακολουθούν να υπολείπονται καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, ιδίως σε περίπτωση ακραίας μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD με σημαντική πτώση του δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ, αυτά θα χρησιμοποιηθούν μέχρι εξαντλήσεως και πάντως εντός 18 μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, για την κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της Εκδότριας.
Οι δαπάνες έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια.
Τα αντληθησόμενα κεφάλαια από το Ομολογιακό Δάνειο, έως την πλήρη διάθεσή τους, θα παραμείνουν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εκδότριας σε US$ dollars.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

`
Κλείσιμο
Advertisement