Επιχειρήσεις

Alpha Trust: Κέρδη 2,39 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2021

tags :
Alpha Trust: Κέρδη 2,39 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2021

Καθαρά κέρδη 2,39 εκατ. ευρώ για την Alpha Trust-Ανδρομέδα το πρώτο εξάμηνο του 2021

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. εμφάνισε το α ́ εξάμηνο του 2021 καθαρά κέρδη 2,39 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών -2,57 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Έτσι, τα βασικά μεγέθη της Εταιρίας για το α ́ εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν ως εξής:
Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρίας, ανήλθαν σε €3,45 εκατ., έναντι ζημιών €-2,28 εκατ., της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Πηγή προέλευσης των ακαθάριστων εσόδων αποτελούν κατά βάση τα κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. και τα κέρδη από αγοραπωλησίες.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €2,40 εκατ. έναντι ζημιών €-2,56 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €2,39 για το α ́εξάμηνο του 2021, έναντι ζημιών €-3,57 εκατ. για το α ́ εξάμηνο του 2020.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας την 30η Ιουνίου 2021, ανέρχονταν συνολικά σε €958,07 χιλ.
Για την περίοδο από 01/01/2021 έως 30/06/2021 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας σημείωσε άνοδο 18,82% με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε €14,38 εκατ. ή €35,86 ανά μετοχή στις 30/06/2021.
Στο τέλος του α ́ εξαμήνου του 2021 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας ήταν επενδεδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, με ποσοστό 89,84% σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. και τοποθετήσεις σε ομόλογα κατά 1,96%
Οι πέντε μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της Εταιρίας, κατά τη λήξη του εξαμήνου, ήταν στις εταιρίες: QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε, ΤΙΤΑΝ Α.Ε,. ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης