Επιχειρήσεις

Ελλάκτωρ: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης - Εγκρίθηκε η ΑΜΚ

Ελλάκτωρ: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης - Εγκρίθηκε η ΑΜΚ
Τις αποφάσεις της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 22ας Απριλίου δημοσίευσε η Ελλάκτωρ
Σχετικά Άρθρα
Τις αποφάσεις της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 22ας Απριλίου δημοσίευσε η Ελλάκτωρ.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εισηγμένη, η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3556/2007, με το αρ. 133 του ν.
4548/2018 και την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 22α Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η μετ ́ αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σε συνέχεια της από 02.04.2021 διακοπείσας συνεδρίασης, με ηλεκτρονικά μέσα, και έγινε συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Συμμετείχαν 189 μέτοχοι που εκπροσωπούν 175.666.654 κοινές ονομαστικές μετοχές (και 175.666.654 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 214.272.003 κοινών ονομαστικών μετοχών (και 214.272.003 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 81,98% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Συγκεκριμένα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα κάτωθι: (Τα υπ. αριθ. 1 έως και 4 θέματα της ημερήσιας διάταξης ενσωματώνονται σε αυτή κατόπιν του από 25.02.2021 αιτήματος του μετόχου μειοψηφίας, GREENHILL INVESTMENTS LIMITED, κατόχου κατά το χρόνο εκείνο 36.314.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων αυτά, προς ικανοποίηση του αιτήματος αυτού και με τον τρόπο που διατυπώθηκαν από τον ως άνω μέτοχο)

Θέμα 1. Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας (βλ. αναλυτικά κατωτέρω), απέρριψε το υπ’ αριθμ. 1ο θέμα της Ημερήσιας διάταξης περί Ανακλήσεως του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι175.538.858Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων Ποσοστό ψηφίζοντοςμετοχικού κεφαλαίου81,92%Αριθμός ψήφων Υπέρ 55.748.712 31,76% Αριθμός ψήφων Κατά117.089.20566,70%Αριθμός ψήφων Αποχή 2.700.941 1,54%

Θέμα 2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων/μη εκτελεστικών μελών).

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας και απόρριψης υπ’ αριθμ. 1ουθέματος διαπιστώνει ότι παρέλκει η ψηφοφορία για το 2ο Θέμα της Ημερήσιας διάταξης περί Εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προχωρεί στη συζήτηση του επόμενου θέματος.
 
Θέμα 3. Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017).

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας (βλ. αναλυτικά κατωτέρω), απέρριψε το υπ’ αριθμ. 3ο θέμα της Ημερήσιας διάταξης περί ανάκλησης του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017). Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι 175.531.988Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου81,92%Αριθμός ψήφων Υπέρ 55.809.212 31,79% Αριθμός ψήφων Κατά117.079.35566,70%Αριθμός ψήφων Αποχή 2.643.441 1,51%

Θέμα 4. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν. 4449/2017).

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας και απόρριψης υπ’ αριθμ. 3ου θέματος διαπιστώνει ότι παρέλκει η ψηφοφορία για το 4ο Θέμα της Ημερήσιας διάταξης περί Εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και προχωρεί στη συζήτηση του επόμενου θέματος.

Θέμα 5. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €212.129.282,97 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από €1,03 σε €0,04 ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του
Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας (βλ. αναλυτικά κατωτέρω), λαμβάνει τις ακόλουθες αποφάσεις:

(Α) Εγκρίνει την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό €212.129.282,97, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από €1,03 σε €0,04, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

(Β) Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, με την προσθήκη υποπαραγράφου στην παράγραφο 1, ως ακολούθως: «[...] Από την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δυνάμει της από 22.04.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατά το συνολικό ποσό των €212.129.282,97, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των €0,99 ανά μετοχή, δηλαδή από €1,03 σε €0,04, και συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό €8.570.880,12, διαιρούμενο σε 214.272.003 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,04 η κάθε μια.». (Γ) Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης, για τη διενέργεια κάθε δικαιοπραξίας, πράξης ή ενέργειας ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσεώς τους, προς υλοποίηση των υπό (A) και (B) αποφάσεων.

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης