Επιχειρήσεις

ΕΛΓΕΚΑ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 11/12 για μείωση μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών

tags :
ΕΛΓΕΚΑ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 11/12 για μείωση μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών
ΕΛΓΕΚΑ: Στις 11/2 η ΕΓΣ για μείωση μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών
Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με σκοπό τη διαγραφή-συμψηφισμό σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγουμένων χρήσεων καλείται να αποφασίσει η έκτακτη Γενικής Συνέλευση της ΕΛΓΕΚΑ που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει κατά την 11η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID‐19, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
1. Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρίας, με σκοπό τη διαγραφή-συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγουμένων χρήσεων μέχρι του ποσού των σαράντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (43.500.000,00 €).
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των επτά εκατομμυρίων ευρώ (7.000.000,00 €), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.
3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία των ανωτέρω.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ως άνω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 18 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Για την τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση, ενώ και αυτή θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID‐19.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης